چگونه بگوییم مطمئنم

Question

راههای گفتن ” مطمئنم ” در انگلیسی کدامند ؟

1

Answer ( 1 )

 1. چگونه بگوئیم ” مطمئنم که … ”
  I know
  I’m sure
  I’m pretty sure
  I’m quite sure
  I’m absolutely sure
  I’m absolutely certain that
  I’m dead sure
  I’m totally sure
  At least I have the security of knowing that
  I’m assured that
  I’m convinced that
  I’m positive that
  I have no doubt that
  I’m confident that
  Correct me if I’m wrong
  I know beyond a shadow of a doubt that
  Undoubtedly
  Surely
  There is no doubt
  In my humble opinion

  اگر جمله ای دیگر می دانید که به معنی ” مطمئن هستم ” می باشد را در قسمت زیر برای من ارسال کنید .

  Best answer

Leave an answer