0
(0)

سوالاتی در مورد سلایق و ترجیحات دیگران

 Which do you prefer, football or volleyball?

 Which do you like better, tea or coffee?

 Do you prefer hot coffee or ice coffee?

 Would you prefer to go for a walk or see a movie?

 Would you rather have dinner with me?

نحوه بیان  چیزهایی که ترجیح میدهیم

 I prefer tea to coffee.

 I’d prefer to have some water.

 I like tea better than coffee.

 I prefer reading books.

 I prefer jogging to running.

 I’d prefer living in a city to living in the country.

 I would rather go home.

 I’d rather stay at home than go out.

 I’d rather take a nap than go for a walk.

 I’d rather play football than golf.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.