زمان – time اغلب وقوع انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد. به معنی الان یا همین الان (برای عمل یا کاری که تازه اتفاق افتاده) است. ▶️ I’ll be back in a minute – I’m just changing my shirt. (=”right now”) (من یک دقیقه دیگر بر …

توسط soraghi

انواع زمان ها در انگلیسی زمان حال ۱. زمان حال ساده Simple present tense ▶️ she works every day. زمان حال ساده توصیف کنندا عملی است که بصورت عادت یومیه بکار می رودو بیان کننده مطلبی است که زمان خاصی نداردو توصیف می کند عملی بطوردائم بوقوع می پیوندد. ۲.زمان حال استمراری Present continuous tense …

توسط soraghi
مشاوره واتساپ