1- بعد از that به عنوان صفت ، همیشه یک اسم مفرد به کار می رود که هم می تواند شمارپذیر (countable) باشد و هم شمارناپذیر (uncountable) Example 1 : That incident changed their lives. .آن حادثه زندگی آن ها را عوض کرد Example 2 : Have you forgotten about that money I lent you …

توسط soraghi