10 نکته کاربردی در دندانپزشکی ☑️❗️ نکته1: Toothache یعنی دندان درد Example : I’ve got toothache “دندون درد دارم” ☑️❗️نکته 2: حداقل دوبار در سال نیاز هست که دندون‌ها Check-up بشن Example : The last time I went in for a check-up was 3 months ago. “آخرین باری که رفتم دکتر برای چک-اپ 3 ماه پیش …

توسط soraghi