🎀شناسایی مفعول ها 💢مفعول بدین معنی است که عملی توسط فاعل روی آنها صورت گرفته است که اگر به صورت مستقیم باشد مفعول مستقیم و اگر به صورت غیر مستقیم باشد آن را مفعول غیر مستقیم می گویند.برای مثال: ⭕️John hit the ball to Mary. .جان توپ را به سمت ماری ضربه زد ❇️در این …

توسط soraghi