عبارت (phrase) در انگلیسی عبارت گروهی از کلمات است که یک مفهوم را بیان می کند و به عنوان واحد  داخل یک جمله استفاده می شود ولی فاعل و فعل ندارد،  5 نوع از عبارات متداول عبارتند از: 1- عبارت اسمی   2- عبارت فعلی  3- عبارت حرف اضافه ای  4- عبارت قیدی  5- عبارت وصفی …

توسط soraghi