ضمایر ملکی

 ضمایر ملکی (possessive pronouns)   زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم مالکیت شخصی یا چیزی را به شخص یا چیزی دیگر نشان دهیم بسته به جایگاه از این ضمایر ما در شرایط زیر استفاده میکنیم :  (  number: singular (eg: mine) or plural (eg: ours (person: 1st person (eg: mine), 2nd person (eg: yours) or 3rd person (eg: his (gender: …

توسط soraghi
ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی (object pronouns) این ضمایر که objective pronouns هم نامیده می شوند و همانطوری که از نامش پیداست به عنوان مفعول فعل یا حرف اضافه عمل میکنند، در زبان انگلیسی ضمایر مفعولی به شرح زیر هستند : me, you, him, her, it, us, them   این ضمایر بعد از فعل (مثل like ) یا …

توسط soraghi
ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی (subject pronouns) به عنوان فاعل جمله یا متمم فاعلی subject complement در افعال ربطی به کار میرود. ضمایر فاعلی می توانند مفرد singular یا جمع  plural باشند و می توانند مردانه masculine  ، زنانه feminine  یا خنثی neutral  باشند. ضمیر فاعلی مذکر یا مونث هنگام شناخته شدن جنسیت استفاده می شود. هنگام اشاره …

توسط soraghi
ضمایر شخصی

ضمایر شخصی (personal pronouns)  قبل از بررسی ضمایر شخصی (personal pronouns) بزارید ضمیر رو تعریف کنیم : ضمیر (pronoun) چیست ؟ برای پاسخ به این سوال جملات زیر رو در نظر بگیرید : One day the doctor asked the doctor’s assistant for the doctor’s calendar. Then the doctor checked the doctor’s calendar to see what …

توسط soraghi