ضمایر دوسویه یا متقابل

ضمایر متقابل یا دوسویه (Reciprocal Pronouns) each other / one another  زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که دو یا چند نفر همان کار را انجام دهند: .Peter and Mary helped each other .Peter helped Mary and Mary helped Peter پیتر و ماری به هم کمک کردند هم پیتر به ماری کمک کرد و هم ماری …

توسط soraghi
ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره (demonstrative pronouns) اشاره به شی یا اشیائی دارد که : از نظر فاصله یا زمانی به ما نزدیک است : (this, these) از نظر فاصله یا زمانی به ما دور است : (that, those) برای شفاف تر شدن موضوع به مثالهای زیر توجه کنید : .This tastes good ?Have you seen this .These …

توسط soraghi
ضمایر نامعین

ضمایر نامعین در انگلیسی (indefinite pronouns) ضمایری هستند که به یک یا چند شی/ شخص / مکان اشاره میکنند و دلیل نامگذاری به این اسم هم در این هستش که دقیقا نشون نمیدن چه چیزی؟ چه کسی ؟ یا چه مکانی؟  رو بهش اشاره دارند در کل به یک چیز مبهم اشاره دارند گاهی اوقات …

توسط soraghi
ضمایر موصولی

ضمایر موصولی (relative pronouns) ضمایری هستند که یک جمله مستقل را تعریف میکنند، ضمایر موصولی چند نوع هستند : (Who: Refers to a person (as the verb’s subject who به شخص اشاره دارد به عنوان فاعل یک فعل (Whom: Refers to a person (as the verb’s object whom به شخص اشاره دارد به عنوان مفعول …

توسط soraghi
ضمایر پرسشی

 ضمایر پرسشی (interrogative pronouns) زمانی استفاده میشه که نیاز داریم سوال بپرسیم ضمیر پرسشی دقیقا پرسشی را پاسخ میدهد که ما نمیدانیم (آن چیزی که در موردش سوال میکنیم ) 4 نوع اصلی ضمیر پرسشی در انگلیسی وجود داره who, whom, what, which What –برای پرسیدن سوال در مورد افراد و اشیا به کار می …

توسط soraghi