نکته 1  از ضمیرهای فاعلی زمانی استفاده می کنیم که ضمیر نقش فاعل را در جمله داشته باشد. شما می توانید با پر کردن جای فاعل با ضمیرهای فاعلی در جمله های ساده آنها را بیاموزید. 🔸______ did the job. I, he, she, we, who, whoever, … همه این ضمیرها جای خالی را به درستی …

توسط soraghi

صفات نامعین (Indefinite Adjectives) این صفات قبل از اسم می آیند وبه تعداد و مقدار نا معینی اشاره دارند. به معنی و کاربرد آن ها و اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارشی که بعد از آن ها می آید حسابی دقت کنید : many + اسم قابل شمارش جمع (زیاد) …Many boys/pencils/children/women A lot …

توسط soraghi

صفات توزیعی (distributive adjectives) کلمات خاص را نشان میدهند ، این گونه صفتها با اسامی مفرد به کار میروند و مهمترین آنها any/ each/ either/ every/ neither/one می باشند. به مثالهای زیر توجه کنید : .Each cheerleader is given props along with dress .Each of his friends is helpful .Every laptop comes with a free …

توسط soraghi

صفات هم پایه (coordinate adjectives) صفت های مختصات گروه های کوچکی از صفت ها هستند که برای اصلاح همان اسم به هم می پیوندند. این گونه صفتها با کلمه “and” یا با comma از هم جدا می شوند. همانطور که از اسمشون پیداست صفات همپایه یعنی صفاتی که هم تراز  و هم وزن  هم دیگه …

توسط soraghi
ضمایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns) زمانی که فاعل و مفعول یکی هستند از این ضمایر به صورت مستقیم استفاده می کنیم  شامل 8 مورد می باشند myself/yourself/himself/herself/ itself/ourselves/yourselves/themselves به دو مثال زیر توجه کنید : .I am teaching myself to play the piano دارم با خودم کار میکنم پیانو یاد بگیرم. .Be careful with that knife. …

توسط soraghi
مشاوره واتساپ