صفات مرکب (compound adjectives) بصورت خلاصه، به صفتی که متشکل از چند کلمه (بیش از یک کلمه) باشد، صفت مرکب می گویند. مثلا در عبارت two-colored boat، عبارت two-colored یک صفت مرکب است. نکته: معمولا بین کلمات صفات مرکب، یک خط تیره قرار می دهند، تا هم در موقع خواندن آن، به لحن بیان صفت …

توسط soraghi

صفات شمارشی (quantitative adjectives) صفاتی هستن که  مقدار یا تعداد اسمی را که به دنبالشان به کار برده می‌شود  بیان می‌دارند (به صفات کمی هم معروف هستند.) مهمترین آن ها عبارت اند از : No هیچ All همه Some بعضی Whole تمام little کم much بسیار any هیچ half نصف :برای درک بهتر به مثالهای …

توسط soraghi

صفات ملکی (possessive adjectives) صفاتی هستند که مالکیت را نشان میدهند خیلی ساده و قابل دسترس اند و فکر نمیکنم در تشخیص دادنشان زبان آموزی به مشکل بر بخوره، his/her/my/our/their/your همین لغات هستن! Is that their Ferrari? Don’t touch our Bugatti. I’m sorry; I didn’t know this was your Lamborghini.

توسط soraghi

صفات پرسشی (interrogative adjectives) همانگونه که از اسمشون پیداست صفاتی هستند که سوالی را مطرح میکنند و در کنار خود به یک اسم و ضمیر احتیاج دارند کلماتی نظیر  what / which / whose و مشخصا در جملات سوالی مورد استفاده قرار میگیرند : مثالهای مربوط به صفتهای پرسشی در انگلیسی : 1. What time …

توسط soraghi

صفات نامعین (Indefinite Adjectives) این صفات قبل از اسم می آیند وبه تعداد و مقدار نا معینی اشاره دارند. به معنی و کاربرد آن ها و اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارشی که بعد از آن ها می آید حسابی دقت کنید : many + اسم قابل شمارش جمع (زیاد) …Many boys/pencils/children/women A lot …

توسط soraghi
مشاوره واتساپ