انواع زمان ها در انگلیسی زمان حال ۱. زمان حال ساده Simple present tense ▶️ she works every day. زمان حال ساده توصیف کنندا عملی است که بصورت عادت یومیه بکار می رودو بیان کننده مطلبی است که زمان خاصی نداردو توصیف می کند عملی بطوردائم بوقوع می پیوندد. ۲.زمان حال استمراری Present continuous tense …

توسط soraghi

زمان حال کامل یا ماضی نقلی ⭕️ Form=فاعل+ have/has+اسم مفعول موارد کاربرد زمان حال کامل 1- توصیف کننده عملی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه یافته است. .He has lived here for 2 years ▶️ او برای مدت دوسال اینجا زندگی کرده هنوز هم زندگی می کند. .I have taught English for …

توسط soraghi

این زمان نشان دهنده دو چیز در زمان حال است اولا عادت به انجام کاری را نشان می دهد ثانیا نشان دهنده عملی است که دائما بوقوع می پیوندد فرمول آن 👇 Subject+adverbs of Frequency +verb +object+adverb of place+adverb of time ✅ مثال: 👇 ✅ He goes to the cinema every week. .او هر هفته …

توسط soraghi

🔷زمان حال استمراری: برای بیان کاری است که همین الان دارد انجام میشود. فرم ساخت آن: ♦️Subject + am,is,are + verb + ing +…+ now مثالها: 🔹He is going home. .اون داره میره خونه. 🔹Is he going home? اون داره میره خونه؟ 🔹Yes, he is. No, he is not. .اره، داره میره. نه، نمیره 🔹They …

توسط soraghi
مشاوره واتساپ