💠 استرس در کلمات (word stress) ۱.معمولاً تکیه هر کلمه روی ریشه کلمه است. غالباً در اسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشد تکیه روی بخش اول است. ✅ ‘doctor ‘paper 2. معمولاً در فعل ها چون ریشه کلمه در بخش دوم است تکیه روی بخش دوم است. ✅ be’gin en’joy 3. اکثر …

توسط soraghi