سوالات کوتاه  Question tags ✅ به سوالات کوتاهی که در انتهای جملات معمولا در مکالمات استفاده می شود “question tags” گفته میشود.  از این قبیل سوالات برای بیان موافقت یا خواستن اطلاعات استفاده میشود که برای بیان موافقت از falling_intonation “اوای افتان” و برای درخواست اطلاعات از  “rising_intonation”  “اوای خیزان” استفاده می کنیم منظور از …

توسط soraghi