حروف ندا (Interjections) حروف ندا کلماتی هستند که به یک جمله برای انتقال عواطف یا احساساتی مانند تعجب ، انزجار ، شادی ، هیجان یا اشتیاق اضافه می شوند. جملات زیر را در نظر بگیرید : .No, go away (در این جمله NO حرف نداست ) .Indeed, I intend to leave as soon as possible …

توسط soraghi