حروف ربط (conjunctions) یکی از اجزا کلام می باشد لغاتی مانند and, but, although, because حروف ربط هستند، حروف ربطی نقش بسیار مهمی دارند چون عبارات و کلمات را به هم متصل می کنند، بدون حروف ربط ما فقط میتوانیم جملات خیلی خیلی ساده بسازیم حروف ربط میتواند تک کلمه یا چند کلمه ای باشد. …

توسط soraghi