حرف تعریف the 1 – از the برای اشاره به کسی یا چیزی که از پیش می شناسیم و یا قبلا درباره آن حرف زده ایم استفاده می کنیم : How are the family? خانواده چطورند؟ .She has a car and a bike , but she uses the bike more often او یک ماشین و …

توسط soraghi