5
(1)

 نکته 1

 از ضمیرهای فاعلی زمانی استفاده می کنیم که ضمیر نقش فاعل را در جمله داشته باشد. شما می توانید با پر کردن جای فاعل با ضمیرهای فاعلی در جمله های ساده آنها را بیاموزید.

🔸______ did the job.
I, he, she, we, who, whoever, …

همه این ضمیرها جای خالی را به درستی پر می کنند و ضمیرفاعلی هستند.

 نکته 2

اگر ضمیری حتی بعد از فعل ارجاعی دوباره به فاعل داشته باشد، باید فاعلی انتخاب شود. این ضمیرها پس از افعالی چون is, are, was, were, will be, has been و امثال آن بکار می روند.

🔸 It is he.
🔸 This is she speaking.
🔸 It is we who are responsible for the decision to downsize.

نکته 3

این قانون حتی بینندگان حرفه ای زبان را نیز دچار تردید می کند. داستان از این قرار است:
هر گاه who به ضمیر شخصی اشاره داشته باشد (I, you, he, she, we, they) فعلی را می گیرد که با آن ضمیر انطباق داشته باشد.

✅ It is I who am sorry. (I am)
❎ It is I who is sorry.

✅ It is you who are mistaken. (you are)
❎ It is you who is mistaken.

نکته 4

علاوه بر ضمیرهای فاعلی ضمیرهای مفعولی هم وجود دارند که نقش مفعول مستقیم، غیرمستقیم و مفعول حرف اضافه را در جمله به عهده می گیرند. ضمیرهای مفعولی me, you, him, her, it, us, you, then هستند.

🔸 Jean saw him.

در جمله بالا him مفعول مستقیم فعل saw است.

🔸 Give her the book.

مفعول مستقیم فعل give کلمه book و her مفعول غیرمستقیم است. مفعول غیر مستقیم همیشه دارای یک حرف اضافه مستتر قبل از خود هستند.

🔸 Give [to] her the book. Do [me] a favor.

🔸Are you talking to me?

🔻 ضمیر me در جمله بالا مفعول حرف اضافه to است.

نکته 5

ضمیرهای who, that, which بسته به نهاد جمله مفرد یا جمع تلقی می شوند. اگر مفرد بود از فعل مفرد و اگر جمع بود از فعل جمع استفاده کنید.

🔸 He is the only one of those men who is always on time.

ضمیر who به one اشاره دارد. پس از فعل مفرد is استفاده می کنیم.

⚠️ گاهی اوقات برای یافتن نهاد فعل با دقت بیشتری به جمله بپردازیم.

🔸 He is one of those men who are always on time.

👈 ضمیر who به men ارجاع می کند. بنابراین از فعل جمع are در مورد آن استفاده می کنیم.

در جملاتی مانند جمله آخر بسیاری ممکن است فکر کنند که one نهاد جمله است و باید از is استفاده کرد. ولی سعی کنید به آن از این دیدگاه نگاه کنید:

✳️ Of those men who are always on time, he is one.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.