0
(0)

1- یک جمله انگلیسی با حرف بزرگ (A B C D E F) شروع و با نقطه ، علامت تعجب ، علامت سوال تمام می شود.

The fat cat sat on the mat.
Where do you live?
My dog is very clever!


2 – ترتیب بنیادی جملیه مثبت در زبان انگلیسی به صورت    مفعول+فعل+فاعل  می باشد، جملات منفی و سوالی ترتیب متفاوتی دارند.

John loves Mary.
They were driving their car to Bangkok.


3- هر جمله ای در انگلیسی باید فعل و فاعل داشته باشد، مفعول اختیاری است، توجه کنید که جملات سوالی ممکن است فقط فعل داشته باشند اما فاعل جمله قابل فهم است.

John teaches.
John teaches English.
Stop! (ie You stop!)


4- فعل و فاعل باید با هم مطابقت داشته باشند ، یعنی یک فاعل مفرد نیاز به فعل مفرد و یک فاعل جمع نیاز به فعل جمع داشته باشد.

John works in London.
That monk eats once a day.
John and Mary work in London.
Most people eat three meals a day.


5- وقتی دو فاعل مفرد با or به هم متصل می شوند، از فعل مفرد استفاده کنید این قاعده برای either/or  و neither/nor نیز صادق است.

John or Mary is coming tonight.
Either coffee or tea is fine.
Neither John nor Mary was late.


6- صفات معمولا قبل از اسامی می آیند، به جز زمانی که فعل، صفت را از اسم جدا می کند.

I have a big dog.
She married a handsome Italian man.
(Her husband is rich.)


7- وقتی دو یا بیشتر از دو صفت با همدیگر استفاده میکنیم، ترتیب معمول به صورت opinion-adjective + fact-adjective + noun  میباشد

I saw a nice French table.
That was an interesting Shakespearean play.


8 – اسامی جمع در لهجه بریتانیایی و آمریکایی به صورت مختلفی در جمله به کار میروند اسامی مثل Team /Committee /Company
به این صورت که این اسامی اغلب در زبان انگلیسی بریتانیایی با فعل جمع به کار برده می شوند و در زبان انگلیسی آمریکایی با فعل مفرد به کار برده می شوند.

The committee are having sandwiches for lunch. Then they will go to London. (typically BrE)
The BBC have changed their logo. (typically BrE)
My family likes going to the zoo. (typically AmE)
CNN has changed its logo. (typically AmE)


9 – دو کلمه ی its و it’s  مشابه هم با معنای مختلف هستند.

The dog has hurt its leg.
He says it’s two o’clock.


10 – دو کلمه ی you’re  و your مشابه ولی دو کلمه ی متفاوت هستند.

Here is your coffee.
You’re looking good.


11 – لغات there / their / they’re شبیه به هم ولی معانی متفاوتی دارند.

There was nobody at the party.
I saw their new car.
Do you think they’re happy?


12 – ساختار He’s  میتواند He has  و He is  باشد و ساختار It’s هم میتواند It has و It is باشد و یا John’s میتواند  John is / John has باشد

He is working
He has finished.
She is here.
She has left.
John is married.
John has divorced his wife.


13 – ساختار He’d میتواند He had و He would باشد مشابها کلمه ی  They’d میتواند They had /They would باشد.

He had eaten when I arrived.
He would eat more if possible.
They had already finished.
They would come if they could.


14- املای پیشرفته ی اسامی خاص را با حروف بزرگ شروع میکنیم مانند Joseph/Mary/Russia /China/ British/English

We have written to Mary.
Is China in Asia?
Do you speak English?


15- املای صفات خاص را نیز با حرف بزرگ شروع میکنیم صفات خاص از اسامی خاص گرفته شده اند برای مثال

Germany → German, Orwell → Orwellian, Machiavelli → Machiavellian.

London is an English town.
Who is the Canadian prime minister?
Which is your favorite Shakespearean play?


16- از حرف تعریف نامعین برای اسامی قابل شمارش استفاده میکنیم، از حرف تعریف معین برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استفاده میکنیم.

I saw a bird and a balloon in the sky. The bird was blue and the balloon was yellow.
He always saves some of the money that he earns.


17- از حرف تعریف a  برای لغاتی استفاده کنید که بی صدا هستند و از حرف تعریف an برای لغاتی استفاده کنید که صدا دار هستند

a cat, a game of golf, a human endeavor, a Frenchman, a university (you-ni-ver-si-ty)
an apple, an easy job, an interesting story, an old man, an umbrella, an honorable man (on-o-ra-ble)


18- از many /few برای اسامی قابل شمارش استفاده کنید و از much/a lot/little  برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده کنید.

How many dollars do you have?
How much money do you have?
There are a few cars outside.
There is little traffic on the roads.


19- برای نشان دادن مالکیت (چه کسی مالک چیزی است) از آپاستروفی apostrophe + s  برای مفرد و s + apostrophe  برای جمع استفاده می شود.

owners.The boy’s dog. (one boy)
The boys’ dog. (two or more boys)


20-  عموما از وجه معلوم (active voice (Cats eat fish در زبان انگلیسی به وجه مجهول (Fish are eaten by cats) ترجیح داده می شود.

We use active in preference to passive.
Active is used in preference to passive.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.