5
(1)

wish بیانگر آرزوی انجام کاری در زمان های (حال-گذشته-آینده) می باشد و در موارد زیر بکار می رود.

1-بیان آرزو در زمان حال

در این حالت فاعلی و فعلی که بعد از بکار می رود گذشته بوده ولی مفهوم جمله در زمان حال است.

(زمان حال) .I wish Ali came here now
ای کاش علی الان به اینجا می آمد.

(I wish I had more money.(now
ای کاش پول بیشتری داشتم.(ولی ندارم)

⚠️نکته: فعل بودن در تمام ضمایر در این حالت were است و در تست های چهارجوابی از was استفاده نکنید.

I wish I were you.
I wish I were in your shoes.
.ای کاش من جای تو بودم

2-بیان آرزو در زمان گذشته

*اگر جمله ای دارای یک قید زمان گذشته و یا یک جمله گذشته ساده باشد در این حالت فعلی که بعد از آن بکار می رود بصورت ماضی بعید است.

I wish he had written the letter yesterday.
(ای کاش دیروز نامه را نوشته بود.(ای کاش دیروز نامه را می نوشت

I wish I had known the fact earlier.
(ای کاش من حقیقت را زودتر می دانستم.(دانسته بودم

3-بیان آرزو در زمان آینده

در این حالت بعد از Wish از فعل کمکی Would استفاده می شود.مثال:

.I wish it would stop raining tomorrow
ای کاش باران فردا قطع می شد.(آینده)

4- Wish در حکم بیان آرزو برای دیگران.

He wished us long life and happiness.
.او برای ما آرزوی سعادت و عمر طولانی کرد

I wish you a safe journey.
.(برای شما آرزوی سفری بی خطری دارم.(سفری بی خطر برایتان آرزو می کنم

5- Wish در معنای تمایل زیاد داشتن که در این حالت شکل فعل بعد از آن بصورت مصدر با (to) است.

.I wish to pass this examination
خیلی دلم می خواهد در این امتحان قبول شوم.

واژه wish به معنای «آرزو کردن» یا به بیان غیر رسمی «کاشکی» است. دو نوع معنی اصلی برای این واژه قابل تصور است: اول آرزو کردن برای این که چیزی در آینده اتفاق بیفتد، مثلا: «آرزو میکنم در امتحانات پایان دوره موفق باشی!»؛ و دوم آرزوی این که کاش چیزی در گذشته افتاده بود، یا به عبارت دیگر آرزوی چیز محالی را داشتن، به طور مثال: «کاش در دبیرستان رشته انسانی را انتخاب کرده بودم».
برای بیان معنای اول به طور کلی از ساختار گرامری زیر استفاده می شود:

Subject + wish + somebody + something

که در این ساختار subject فرد یا افراد آرزو کننده، و واژه wish فعل (که متناسب با فاعل ممکن است به s سوم شخص نیاز داشته باشد) هستند.
همچنین به جای عبارت somebody اسم کسانی که برایشان آرزو داریم قرار داده می شود؛ و به جای something هم آنچه که آرزو داریم را قرار می دهیم. به طور مثال: «برایت آرزوی موفقیت دارم.» به این شکل نوشته میشود:

I wish you success.

چند مثال دیگر برای معنای اول:

– He wished me luck.
– We wish you a happy birthday!
– I wish her every success.

همین معنای اول را میتوان با hope به معنای «امیدوار بودن» نیز بیان کرد، ولی به ساختار گرامری متفاوتی نیاز است:

Subject + hope (+that) + something happens

در این ساختار subject آرزو کننده، hope فعل، that قسمت ضمیر موصولی اختیاری و قابل حذف در جمله، و something happens آرزو هستند. برای مثال به جای جمله

.I wish you success
میتوان از جمله .I hope (that) you be successful استفاده کرد.

چند مثال دیگر از Hope:

 They hope that I pass my test with flying colors.
.آنها امیدوارند (آرزو دارند) که من با نمره عالی در امتحانم قبول شوم.

She hopes that her dad buys her a bike.
.او امیدوار است (آرزو دارد) که پدرش برایش یک دوچرخه بخرد.

برای بیان معنای دوم به طور کلی از ساختار گرامری زیر استفاده می شود:

Subject + wish (+that) + something

که در این ساختار subject آرزو کننده، wish فعل، و something آن چیزی است که آرزو داریم. با این تفاوت نسبت به معنای اول کهsomething در اینجا خود یک جمله کامل است که دو حالت دارد: اگر آرزوی چیز محالی را برای زمان حال داشته باشیم، این جمله به شکل زمان گذشته ساده یا گذشته استمراری بیان می شود، و اگر آرزوی چیز محالی در گذشته را بخواهیم بیان کنیم باید از گذشته کامل یا گذشته کامل استمراری استفاده کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم بگوییم که «کاش من هم میتوانستم با پدرام به مسافرت بروم.» (آرزویی که مربوط به زمان حال است) باید جمله زیر را استفاده کنیم (در مثال های زیر قسمت معادل something به صورت پررنگ نشان داده شده است):

I wish I was going on the trip with Pedram, too.

:چند جمله نمونه دیگر برای آرزوهای محال در زمان حال

 I don’t know French. I wish I knew.
.من زبان فرانسوی بلد نیستم. کاش بلد بودم

I wish you didn’t have to leave so soon.
.کاش مجبور نبودی این قدر زود بروی

توجه کنید که اگر در آرزوی محال زمان حال، فعل قسمت something جمله was باشد، میتوان به جای آن از were نیز استفاده کرد:

I’m in Tehran now. I wish I were in Ramsar. (OR I wish I was in Ramsar.)
من الان در تهران هستم. کاش در رامسر بودم

I wish she were here right now. (OR I wish she was here right now.)
کاش او همین الان اینجا بود-

حال اگر بخواهیم آرزوی محالی درباره زمان گذشته را بیان کنیم، مثلا بگوییم: «آرش دیشب به مهمانی نیامد، ولی کاش آمده بود.» باید از جمله زیر استفاده کنیم:

Arash didn’t come to the party last night, but I wish he had come.

چند مثال برای آرزوهای محال زمان گذشته:

It was a stupid thing to say. I wish I hadn’t said it.
.حرفی که زدم خیلی احمقانه بود. کاش این حرف را نزده بودم

I wish I had accepted the job offer.
.کاش پیشنهاد شغلی که بهم شد را قبول کرده بودم

علاوه بر دو معنای اصلی ذکر شده، ممکن است wish در حالت سومی نیز استفاده شود. اگر بخواهیم در مورد اتفاقی که در جریان است شکوه یا گلایه کنیم، میتوانیم از wish در ساختار زیر استفاده کنیم:

Subject + wish (+that) + something

که در آن به جای something یک جمله کامل با would استفاده میشود.

مثلا در نظر بگیرید که میخواهید با دوستتان بیرون بروید ولی چند ساعت است که باران می آید و شما نمی توانید بیرون بروید و می خواهید بگویید:

«کاش باران بند می آمد.» برای بیان این معنا می توانید از این جمله استفاده کنید:

I wish it would stop raining.

چند مثال دیگر برای این حالت:

The phone has been ringing for five minutes. I wish somebody would answer it.
.پنج دقیقه است که تلفن دارد زنگ میزند. کاش کسی تلفن را برمیداشت

I wish you would do something instead of sitting and doing nothing.
.کاش به جای نشستن و بیکار بودن کاری انجام میدادی


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.