5
(1)

1- بعد از that به عنوان صفت ، همیشه یک اسم مفرد به کار می رود که هم می تواند شمارپذیر (countable) باشد و هم شمارناپذیر (uncountable)

Example 1 :
That incident changed their lives.
.آن حادثه زندگی آن ها را عوض کرد

Example 2 :
Have you forgotten about that money I lent you last week?
آن پولی را که هفته ی گذشته بهت قرض دادم یادت رفته است؟

اگر اسم مورد نظر به صورت جمع باشد ، باید از صورت جمع that یعنی those استفاده کرد:

Example :
What did you do with those sandwiches?
آن ساندویچ را چه کار کردی؟


2-به عنوان ضمیر همیشه به تنهایی به کار می رود و بعد از آن هیچ اسمی نمی اید. صورت جمع that در این حالت نیز those است:

Example 1 :
Leo, whats that you’re writing?
لئو ، چی داری می نویسی؟

Example 2 :
Those look riper than these.
.مثل این که آن ها از این ها رسیده تر هستند


3- به عنوان ضمیرموصولی (relative pronoun) همیشه بعد از یک اسم ، به جای ضمایر موصولی who ، whom و which به کار می رود:

Example 1 :
The man that called yesterday wants to buy the house.
.مردی که دیروز زنگ زد می خواهد خانه را بخرد

Example 2 :
She called her sister that the hadn’t spoken to for many years.
.او به خواهرش که سال ها با او حرف نزده بود ، تلفن کرد

Example 3 :
Where’s the letter that come yesterday?
نامه ای که دیروز آمد کجاست؟

توضیح : that در محاوره و نوشتار غیر رسمی ، وقتی که در جایگاه مفعول به کار رفته باشد ، معمولاً حذف می شود:

Example 1 :
The family (that) I met at the airport were very kind.
.خانواده ای که در فرودگاه دیدمشان خیلی آدم های مهربانی بودند

Example 2 :
The watch (that) you gave me keeps perfect time.
.آن ساعتی که به من دادی خیلی خوب کار می کند


4- به عنوان حرف ربط (conjunction) در ابتدای یک بند موصولی و بعد از فعل ، صفت و یا اسم به کار می رود و بخشی از جمله را به بخش دیگر و یا یک جمله را به جمله ی دیگر پیوند می دهد.

Example 1 :
If she said (that) she’d come, she’ll come.
.اگر گفته است که می آید حتماً می آید

Example 2 :
Are you sure (that) they live in this city?
تو مطمئنی که آن ها در این شهر زندگی می کنند؟

Example 3 :
The fact that he is your brother should not affect your decision.
.این که او برادر تو است نباید روی تصمیم تو اثر بگذارد


توضیح : در محاوره و نوشتار غیر رسمی ، that بعد از فعل یا صفت معمولاً حذف می شود ( مثال های اول ودوم).

همچنین that به عنوان حرف ربط می تواند همراه بند موصولی جا به جا شود و در آغاز جمله قرار بگیرد. مثلاً جمله زیر را

It’s odd that we haven’t heard of you.
.عجیب است که هیچ خبری از تو نداشته ایم

می توان به جمله ی ذیل تبدیل کرد:

That we haven’t heard of you is odd.


5-به عنوان قید همیشه قبل از یک صفت به کار می رود و اندازه یا مقدار چیزی را که صفت برای توصیف آن آمده است نشان می دهد:

Example 1 :
The fish was about that long.
.ماهی تقریباً به این بزرگی بود

Example 2 :
He didn’t look that bad.
.آن قدر هم آدم بدی به نظر نمی رسید

Example 3 :
I was that embarrassed I didn’t know what to do.
.آن قدر سراسیمه شده بودم که نمی دانستم چه کار کنم

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.