5
(1)

 در زبان فارسی هر دو به معنی “در میان” و “بین” استفاده می شود اما کاربرد این دو کلمه در زبان انگلیسی متفاوت است.

حرف اضافه between

در مورد دو چیز مجزا از Between استفاده می شود. (زمانی به کار می رود که شیء یا فردی میان دو شیء یا دو فرد کاملا مجزا و مشخص قرار گرفته باشد)

⭕️ مثال:

▶️ I couldn’t decide between blue and green.
.نتونستم بین آبی و سبز تصمیم بگیرم

▶️ She was standing between Alice and Mary.
.اون بین آلیس و ماری وایساده بود

▶️ His house is between the wood and the river.
.خونه ش بین رودخونه و جنگله

▶️ Iran lies between Turkey and Pakistan
.ایران بین ترکیه و پاکستان واقع شده است

▶️She divided the cake between the two children.
.او کیک را بین ۲ تا بچه تقسیم کرد

⚠️ نکته 1: کلمه between گاهی برای ۳ چیز یا حتی بیشتر هم مورد استفاده قرار می گیرد . در زیر به برخی از این موارد اشاره میکنیم:

⭕️مثال:

▶️ His house is between the wood, the river and the village.
.خانه او میان جنگل ، رودخانه و روستا است

2. هر گاه بخواهید رابطه دو طرفه بین چند چیز را نشان دهید، حتی اگر تعداد آنها بیش از دو نفر باشد از between استفاده می شود (مثل قرارداد بین شرکت ها یا کشورها و یا …)

⭕️مثال:

▶️ A free trade agreement between (not among) Iran, Turkey, and Iraq.
توافقنامه ای تجاری بین ایران و ترکه و عراق

▶️ A contract between (not among) five interested companies.
قراردادی بین 5 کمپانی ذینفع

3.  وقتی چند اسم یا ضمیر مفرد مورد بحث باشد:

▶️ Between horseback riding, talking on the phone and studying, she doesn’t have any time for her brother.
.بین اسب سو و تلفنی حرف زدن و مطالعه، هیچ وقتی برای برادرش نداره

4.  بعد از کلمه difference و قبل از each:

▶️  There are cultural differences between Americans and Canadians.
.تفاوتهای فرهنگی میان امریکایی ها و کانادایی ها وجود داره

▶️  Insert a space between each character
.بین هر کاراکتر یک فاصله بزار

⚠️ نکته 2 : اگر بعد از افعال (divide = تقسیم کردن) و (share = قسمت کردن) ، اسم مفرد بیاید باید از کلمه between استفاده کرد و اگر اسم جمع بیاید میتوان از هر دو کلمه among و between استفاده کرد .

⭕️ مثال:

▶️ The award money was divided between Ali, Reza and me.
.پول کسب شده بین من و علی و رضا تقسیم شد

▶️ We shared the work between/ among four of us.
.کار رو بین 4 نفرمون تقسیم کردیم

 حروف اضافه Among

✅ برای بیش از دو چیز از Among استفاده می شود. (اگر فرد یا چیزی میان گروهی از مردم یا اشیاء قرار داشته باشد که نتوان آنها را از هم مجزا دید باید از کلمه among استفاده کرد).

⭕️ مثال:

▶️ I couldn’t decide among these colors.
.نتونستم بین این رنگها انتخاب کنم

▶️ She was standing among a crowd of children.
.او بین ی سری بچه وایساده بود

▶️ His house is hidden among the trees.
.خونه ش لابلای درختان پنهان شده

▶️  The prime Minister is sitting among the students
.نخست وزیر بین دانشجویان نشسته است

▶️ She divided the cake among the four children.
.او کیک را میان ۴ تا بچه تقسیم کرد


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.