5
(1)

💥 هر سه فعلlet, allow و permit به معنای اجازه دادن است، اما ساختار بعد آنها:

ساختار Allow و permit

⭕️ Allow/permit+ object (مفعول) +infinitive (مصدر)
⭕️ allow+ object + the infinitive, a gerund, or by a noun.

▶️ We do not allow /permit people to smoke in here.
.اینجا اجازه نمی دهیم افراد سیگار بکشند

▶️ smoking is not permitted in the public places.
.استعمال دخانیات در مکان های عمومی ممنوع است

▶️ I do not allow you to play football here.
.به شما اجازه نمیدهم اینجا فوتبال بازی کنید

▶️Her parents allowed her to go to the party.
▶️Her parents don’t allow smoking in the house.
▶️My parents don’t allow dogs.

📗وقتی مفعول نداشته باشیم، فعل ing میگیرد:

▶️ We do not allow /permit smoking in here.
اینجا اجازه سیگار کشیدن را نمی دهیم.

✅ و اما ساختار allow با وجود ضمیر شخصی میتواند به شکل زیر باشد:

⭕️ Allow +pronoun( ضمیر) +infinitive (مصدر)
⭕️ allow me/her/him/… to do sth

▶️ Please allow me to buy you something. (polite)

 ساختار let

⭕️ Let+pronoun (ضمیر) +infinitive without to
⭕️ let me/her /him do sth

▶️ Let me buy you something.(more friendly)
.بزار یه چی برات بخرم

▶️ I won’t let you go.
.نمیذارم بری

⚠️نکته 1:  با let، فعل با to یاهمان infinitive با to نمی آید.

⚠️ نکته 2: یکی از افعال چالش برانگیز برای استفاده در جمله به صورت مجهول فعل Let می باشد: فعل let هنگامیکه به معنی اجازه دادن در جمله استفاده شود، به صورت مجهول نمیتواند باشد، ” مگر اینکه یک Phrasal verb یا فعل چند قسمتی باشد”:

▶️ Alice was clearly guilty, but she was 👌let off👌 with a warning.

⚠️ نکته 3:  اگر میخواهید از این فعل مستقیم و به صورت مجهول استفاده کنید، باید از جایگزین آن فعل allow استفاده کنید:

▶️ Alice is not allowed here.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.