5
(1)

✅ کلمه Affect یک فعل است به معنای اثر گذاشتن، تحت تاثیر قرار دادن، مبتلا کردن (در موارد صحبت درباره یک بیماری) و تغییر دادن.

⚠️  نکته 1: Affect حرف اضافه نمیگیرد.

✅ کلمه Effect یک اسم است به معنای اثر، نتیجه، پیامد و تاثیر.

📝 مثال ها:

▶️  Do not allow this incident to affect your decision.
.اجازه نده این حادثه بر تصمیم ات تاثیر بگذارد

▶️  What effect did this incident have on your decision?
این حادثه چه تاثیر بر تصمیم ات داشته است؟

⚠️ نکته 2: کلمه Effect گاهی ممکن است به عنوان فعل استفاده شود. به معنی اجرا کردن، تولید کردن، باعث شدن، ایجاد کردن و یا انجام چیزی.

📝 مثال:

▶️  Martin Luther King effected a change in the thinking of the American people.
.مارتین لوتر کینگ در تفکر مردم آمریکا تغییر ایجاد کرد

⚠️ نکته 3: کلمه Affect در موارد معدودی، بخصوص در علم روانشناسی و روانپزشکی به عنوان اسم به کار می رود. به معنی احساسات، تمایلات و یا یک واکنش احساسی قابل مشاهده.

📝 مثال:

▶️  The participant showed an unusual affect in response to the photo.
.شرکت کنندگان، واکنش احساسی غیرمعمولی را در پاسخ به تصویر نشان دادند

مثالهای بیشتر:

▶️ The cold weather has really affected her health.
.آب و هوای سرد واقعا بر سلامتی او تاثیر گذاشته است

▶️ New technologies continue to affect how we live.
فناوری های جدید همچنان به ایجاد تغییرات در نوع زندگی ما ادامه می دهد

▶️ The pollution in the city had a bad effect on me.
.آلودگی هوای شهر تاثیر بدی روی من داشته است

▶️  Most people these days understand the serious effects of smoking.
.امروزه, بیشتر مردم از اثرات بد سیگار آگاه هستند


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.