5
(1)

تفاوت بین Hear و Listen در چیست؟

کلمه Hear

 کلمه “hear” به معنی شنیدن غیر ارادی.هنگامی که چيزي را ميشنويد؛ در این مورد هنگام شنیدن خيلي توجه و فكر كردن لازم نيست. در حقیقت Hear كلمه اي Inactive است. به عبارتی دیگر؛ میشنوی؛ اما حواس نمیدهی.

▶️ I heard a knock at the door.
.من صدای در زدن شنیدم

▶️ I suddenly heard a loud noise.
.ناگهان یه صدای بلند شنیدم

▶️ I heard a knock at the door.
.من صدای در زدن شنیدم

▶️ I suddenly heard a loud noise.
.ناگهان یه صدای بلند شنیدم

▶️ Can you speak louder please? I can’t hear you.
.لطفا می توانید بلندتر صحبت کنید؟ نمی توانم صداتون رو بشنوم

▶️ Do you hear me?
صداي منو ميشنوي؟

 کلمه Listen

هنگامی که شما گوش مي كنيد يا ميدهيد؛ در این حالت بايستي توجه و تفكر به موضوع داشته باشيد. Listen كلمه اي active است. یعنی گوش میدهی و حواس هم میدهی.

▶️ Listen! Is someone crying?
گوش بده! آیا کسی گریه می کنه؟

▶️ Listen to this song. Can you understand the words?
به این آهنگ گوش کن. آیا می توانی کلمات را بفهمی؟

▶️ I’m listening but I can’t hear anything.
.من دارم گوش می دهم اما نمی توانم چیزی بشنوم

▶️ Listen to me .
.به من گوش كن


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.