5
(1)

نقل قول در انگلیسی (Reported speech)


هنگامیکه می خواهيم گفته‌های شخص ديگری را نقل کنيم، می‌توانيم از دو حالت مختلف استفاده کنيم:

 نقل قول مستقیم

مي‌توانيم گفته‌های شخص مورد نظر را عيناً (واو به واو) تکرار کنيم (نقل قول مستقيم):


She said, ‘It is raining.’


نقل قول غیر مستقیم


⭕️يا مي‌توانيم از نقل قول غير مستقيم استفاده کنیم:


She said that it was raining.


در مثال زير به تغييرات ايجاد شده خوب دقت کنيد:

نقل قول مستقیم 👇


He said,”I am going to learn french”


حالا جمله فوق رو به نقل قول غیرمستقیم تبدیل می کنیم 👇


He said that he was going to learn french.


همانطوریکه می بینید I تبدیل شده به he و is تبدیل شده به was

☣️ به نکات زیر توجه کنین


1. در نقل قول غير مستقيم هميشه مي‌توانيم thatرا حذف کنيم:


I told her (that) I wasn’t hungry.

He said (that) he was feeling ill.


2. پس از tell حتماً بايد نام شخص مخاطب (اسم يا ضمير) ذکر شود ولی پس از say چيزی نمی‌آيد:


He told her that …

He said that …


☣️ تغييرات از نقل قول مستقيم به غيرمستقيم

در نقل قول غيرمستقيم، فعل اصلی جمله معمولاً زمان گذشته است و نيز افعال موجود در بقيه جمله هم بايد به زمان گذشته تبديل شوند. اين تغييرات به شرح زيرند:

 حال ساده ⬅️ گذشته ساده


‘I love you,’ he said. → He told her that he loved her.


حال استمراری ⬅️گذشته استمراری


‘I’m talking on the phone,’ she said.→ She said that she was talking on the phone.


🖌 حال کامل ⬅️گذشته کامل


He said, ‘The rain has stopped’. →He said that the rain had stopped.


🖌حال کامل استمراری⬅️گذشته کامل استمراری


He said, ‘I’ve been reading for 3 hours.’ → He said that he had been reading for 3 hours.


🖌گذشته ساده ⬅️گذشته کامل


He said, ‘I met him in the theatre.’ →He said he had met him in the theatre.


🖌گذشته استمراری⬅️گذشته کامل استمراری


‘I was driving carefully,’ he told the police. → He told the police he had been driving carefully.


☣️نکات

1⃣اگردر جمله نقل قول مستقيم از گذشته کامل استفاده شده باشد، در جمله نقل قول غيرمستقيم تغييری ايجاد نمی‌شود:

مثال 👇


Tom said, ‘when I arrived, she had gone.’ → Tom said when he had arrived, she had gone.


2⃣هميشه مجبور نيستيم كه فعل را در جمله نقل قول غيرمستقيم تغيير دهيم. اگر ما چيزی را نقل قول کنيم که همچنان صحیح می باشددیگرنیازی به تغییرزمان فعل (از حال به گذشته نمی باشد)

مثال 👇


‘He loves ice-cream,’ his mother said. → His mother said that he loves (or loved) ice-cream. (he still loves ice-cream)


در مثال بالا پر واضح است که او (he) همچنان به بستنی علاقمند است و دليلی ندارد اين علاقمندی تغيير کرده باشد

☢️ افعال کمکی وجهی در نقل قول غيرمستقيم

در نقل قول غيرمستقيم افعال کمکی وجهی may ،can ،will و shallبه might، could، would و should تبديل می‌شوند.

يعنی:
در نقل قول مستقیم :


Will,can,may,shall


در نقل قول غيرمستقيم تبدیل میشه به ⬇️


WOULD, COULD,MIGHT, SHOULD


مثال 👇 در نقل مستقیم داریم


I will talk to Mr.Jones


در نقل مستقیم میشه 👇


He said he would talk to Mr.Jones.


چند تا مثال دیگه 👇


‘I will sell my car,’ he told me.


تبدیل میشه 👇


He told me that he would sell his car.

‘I can help you,’ he said.


تبدیل میشه 👇


He said he could help me.

‘The teacher may be ill,’ he said.


مثال 👇


He said that the teacher might be ill.


🖌نکته مهم : ولی افعال كمكی used to، ought to و must در جملات نقل قول غيرمستقيم تغييری نمی‌کنند:

مثال 👇


I told her that I used to smoke twenty a day.


☢️تغییرات لازم ديگر در نقل قول غيرمستقيم:


در نقل قول غيرمستقيم علاوه بر تغييراتی که در افعال صورت مي‌گيرد، در بعضی ديگر از اقسام کلمه، از جمله قيدها نيز تغييراتی ايجاد می‌شود که در زير بعضی از آنها را می‌بينيد:

1 اگه در نقل قول مستقیم اگه this داشته باشیم در نقل قول غیر مستقیم به that تبدیل میشه

2 اگه در نقل قول مستقیم these داشته باشیم در نقل قول غیرمستقیم میشه those

3.اگه در نقل قول مستقیم here داشته باشیم در نقل قول غیرمستقیم میشه there

4.اگه در نقل قول مستقیم now داشته باشیم در نقل قول غیرمستقیم میشه then

5.اگه در نقل قول مستقیم today داشته باشیم در نقل قول غیرمستقیم میشه that day

6.اگه در نقل قول مستقیم داشته باشیم Yesterday درنقل قول غیرمستقیم میشه The previous day یا The day before

7.اگه در نقل قول مستقیم داشته باشیم Tomorrow در نقل قول غیرمستقیم میشه The next day یا The following day

8.اگه درنقل قول مستقیم داشته باشیم Next week/year درنقل قول غیرمستقیم میشه The following week/year

9.اگه در نقل قول مستقیم داشته باشیم Last week/year درنقل قول غیرمستقیم میشه The previous week/year


🅾️مثال

مثال اول 👇


‘I like it here,’ he said.


تبدیل شد به 👇


He said that he liked it there.


مثال دوم 👇


He said, ‘We’ll visit the factory tomorrow.’


تبدیل شد به 👇


He said that he would visit the factory the next day.


☣️ Reported orders

نقل قول امری

نقل قول امری دو نوع است:

🖌نقل جمله قول امری مثبت

دو حالت داریم

1.نقل قول مستقیم جمله امری مثبت


I told Ali,”Open the door.”

She told me,”Wash the car.”


2.نقل قول غیر مستقیم جمله امری مثبت


She told me to wash the car.


🖌نقل قول جمله امری منفی


1. نقل قول مستقیم جمله امری منفی


I told Ali,”Don’t open the door.”

She told me,”Don’t wash the car.”


2.نقل قول غیرمستقیم جمله امری منفی


She told not me to wash the car.


🖌 طرز تبدیل نقل قول جمله امری مثبت مستقیم به غیر مستقیم : مثال👇


She told Reza,”Clean the room.”


ابتدا فرد و فعل گزارش دهنده را می نویسیم


She told Reza


سپس کلمه to را می نویسیم


She told reza to


انگاه کاما و علامت نقل قول راحذف می کنیم
و درادامه جمله امری رو می نویسیم


She told reza to clean the room.


🖌طرز تبدیل نقل قول امری منفی مستقیم به غیر مستقیم

مثال👇


She told Reza,”Don’t lean the room.”


ابتدا فرد و فعل گزارش دهنده را می نویسیم


.She told Reza


سپس بجای Don’t از Not to استفاده می کنیم


She told Reza not to


انگاه کاما وعلامت نقل قول راحذف و خودجمله امری رو می نویسیم


She told Reza not to clean the room.


☢️نقل قول جملات پرسشی


دراینجا می خواهیم که جملات سوالی مستقیم را به غیر مستقیم تبدیل کنیم .

📝همانطوریکه می دانیم دو فرم جمله پرسشی داریم:

یکی با کلمات پرسشی مثل wh ها و….

و دیگری با افعال کمکی مثل do و …


🖌فرم اول

در حالتیکه wh ها رودرجمله مستقیم داشته باشیم در جمله نقل قول غیرمستقیم هم خواهند امد اما اگه بعد از اونا do,does,did باشه اونا حذف میشن و جمله از حالت سوالی در می اد و دیگه علامت سوال رو بر می داریم و زمان جمله طبق مطالب قبلی یه زمان برمی گرده عقب (البته مطالب قبل رو مطالعه کنین چون استثتاهایی داشتیم)


مثال 1 👇


“What is your name”


تبدیل میشه به 👇


She asked me what my name was.


مثال 2 👇


“What did you say?”


تبدیل میشه به 👇


He told me what I had said.


مثال 3👇


“Where is your home?”I asked.

I asked where his/her home wad


☣️ نقل قول جملات پرسشی

🖌فرم دوم

اگر جمله پرسشی مستقیم با do,does,did باشه ،درراینصورت do,does,sid رو حذف می کنیم و بجاشون از whetherیا if استفاده می کنیم و جمله از حالت سوالی در میاد و شما علامت سوال رو بردارید وزمان فعل رو یه زمام برگردونین عقب (البته مطالب استثنا رو مد نظر داشته باشین 🤓)

مثال 1👇


Jane said to Bob, “do you live in Paris?”


که تبدیل میشه 👇


Jane asked Bob if he lived in Paris.


مثال 2👇


He said to me,”did you go there yesterday?”


که تبدیل میشه به 👇


He asked me if I had gone there the day before.


مثال3 👇


She asked,”do you want to come with me?”


که تبدیل میشه به 👇


She asked if I wanted to come with her.


☢️ نکات مهم وجمع بندی

🖌نکته اول

درنقل قول مستقیم پس از ناقل و فعلش حتما از کاما استفاده کرده و عین کلمات گوبنده در داخل ” ” یا quatation markقرار می گیرد.

مثال 👇


He said,”I am watching TV.”


🖌نکته دوم

بطور کلی جملات انگلیسی به 4 دسته تقسیم میشن

1.جملات خبری


statement sentences


که جملات خبری هم دو فرم هستن :
♦️فرم اول …جملات خبری مثبت

Affirmative statement

♦️فرم دوم…جملات خبری منفی
Negative statement

2.جملات سوالی
Interrogative sentences

که به دو فرم هست :

♦️ جملات سوالی باافعال کمکی
Iterrogative starting with auxiliary verbs

♦️جملات سوالی با کلمات استفهامی
Interrogative starting with question words

3.جملات امری
Imperative sentences

4.جملات تعجبی یا ندائی
Exclamatory statement

🖌تبدیل جملات مستقیم خبری به غیرمستقیم

مراتب زیر رو رعایت کنین 👇

1.اگر زمان فعل ناقل یا
Saying/reporting verb
زمان 👈
حال ساده،حال استمراری،حال کامل،آینده باشد زمان داخل علامت نقل قول بهیچوجه تغییر نمی کنه و فقط ضمایر فاعلی-مفعولی-صفات ملکی تغییر می کنند.

مثال 2👇

مستقیم


John says,”I like music”


غیرمستقیم


John says that he likes music.


مثال2 👇

مستقیم


John is saying,”I will talk to my father”


غیرمستقیم


John is saying that he will talk to his father.


👈پس نیجه می گیریم که در فرم بالا
اول کاما رو حذف کنین
دوم پس ازفعل ناقل کلمه that اضافه کنید،البته بدونین که وجودthat اختیاری است
سوم ضمایر و صفات ملکی و برخی قیودتغییر می کنند.

☢️ادامه نکات و جمع بندی

🖌 نکته سوم

همانطورکه گفتیم اگر فعل ناقل زمان گذشته باشه تغییرات قسمت part2 شامل زمان فعل داخل علامت نقل قول می گردد.
(قسمت part2 رو دوباره مطالعه کنین 🤓)

و تغییرات قید هم مطابق part5 خواهد بود.

🖌نکته چهارم

در تبدیل جملات مستقیم امری به غیرمستقیم فعل ناقل اینها می تونه باشه

Ask
Command
Order


توجه کنین که اگه فعل جمله مستقیم همراه plz و would you باشه حتما ask بکار میره .
در صورتیکه فعل بوضع یومیه و عادی بکار بره اکثرا تبدیل به told میشه.

🖌 نکته پنجم

اگر جمله مستقیم مربوط به یک حقیقت کلی و دائمی باشه ،هنگام تبدیل شدن به جمله غیرمستقیم هیچگونه تغییری درزمان داده نخواهد شد.

مثال 👇

مستقیم


The teacher said,”the earth is round”


غیرمستقیم


The teacher said that the earth is round.


☣️ تبدیل جملات مستقیم ندائی به غیر مستقیم

جملات ندائی معمولا با What a …. و how … . شروع میشوند و همیشه با یک اسم یا اسم و صفت همراه است .

مثال 👇


What a beautiful film!

How dreadful!


این جملات با ضمیر it و فعل to be زمان مربوطه نیزبکار میره ، مثال 👇


What a dreadful film it is!

How dreadful it is !


🔵اما برای تبدیل اونا به جملات غیر مستقیم چه کنیم 👇

🖌روش اول

می توان با فعل to be زمان مربوط به جمله اون رو به یک جمله خبری تبدیل کرد. مثال 👇


What a dreadful film it is!


که تبدیل میشه به 👇


He said that it was a dreadful film.


🖌روش دوم

می توان مانند جملات سوالی کلمه های استفهامی what و how رو در جمله بکاربرد

مثال 👇

What a dreadful film it is!

که تبدیل میشه
He said what a dreadful gilm it was

☢️ادامه نقل قول جملات ندائی به غیرمستقیم

درجملات ندایی گاهی به فاعل و فعل جمله ندایی ممکنه اشاره بشه

مثال 👇

What a nice car he has!

و برخی از جملات ندائی با کلماتی مانند
Ugh!….آه
Heavens!….خدای من

در اینصورت هنگام تبدیل اونا به غیر مستقیم باید ازعبارت :
To give an exclamation of surprise
یا
To give an exclamation of disgust
که به معنی ازتعجب فریاد زدن است استفاده کرد.

مثال 👇

She said,”Good heavens!help me”

که تبدیل میشه به 👇

She gave an exclamation of (disgust/surprise) and asked for help.

☢️ نقل قول must در جملات غیرمستقیم

🖌 فرم اول : must درزمان حال

(Necessity in present time)

مثال 👇

مستقیم
He said,”I must go now”

غیرمستقیم
He said that he had to go

پس می بینیم که must تبدیل شد به had to.

🖌فرم دوم :must در زمان آینده

(Necessity in future)

مثال 👇

مستقیم
He said,”I must go next week .”

غیر مستقیم
He said that he would have to go the following week.

می بینیم که must تبدیل شد به
Would have to

☢️ نقل قول must در جملات مستقیم

🖌فرم سوم: must درجملات سوالی

اگر must درجمله سوالی بکاررودهنگام تبدیل به غیر مستقیم تبدیل به have to
یا to be to می گرددو if هم جمله اضافه میشه.

مثال 👇

مستقیم
He said,”must I go?”

غیرمستقیم
He asked if he was to go?

🖌فرم چهارم:ممنوعیت must not

دراینحالت چون منع ازانجام عملی درجمله توصیه شده پس must بصورت منفی ظاهر می گردددر این وضعیت must تغییری نمی کند.

مثال 👇

مستقیم
He said to us,”you must not smoke cigarette in a hospital.”

غیرمستقیم
He told us that we must not cigarette in a hospital.

 

(Reported speech)

☣️نقل قول needn’t در جملات غیرمستقیم

همونطوریکه می دونین needn’t نشان دهنده عدم ضرورت انجام کاری است.

🖌عدم ضرورت انجام عملی درزمان حال

در این حالت تبدیل میشه به
didn’t have to

مثال 👇

مستقیم
He said,”I needn’t go now”

غیرمستقیم
He said that he didn’t have to go then.

🖌عدم ضرورت انجام عملی درآینده

در این حالت تبدیل میشه به
wouldn’t have to

مثال👇

مستقیم
He said,”I needn’t go next week.”

غیرمستقیم
He said that he wouldn’t have to go the following week.

☣️ نقل قول shall در جملات غیرمستقیم

دو فرم مختلف زیر رو داریم 👇

🖌فرم اول

کلمه shall اگه درزمان آینده واقعی بکاربره درجملات غیرمستقیم تبدیل میشه به would

مثال 👇

مستقیم
He said,”shall I ever forget her?”

درغیرمستقیم تبدیل میشه به
He asked himself if he would ever forget her.

🖌فرم دوم

اگه shall درفرم درخواست یا خواهش برای انجام کاری بکاربره در غیر مستقیم تبدیل میشه به should

مثال 👇

مستقیم
He said,”shall I open the window?”

درغیرمستقیم تبدیل میشه به
He asked if he should open the window.

☣️نقل قول could در جملات غیرمستقیم
دو فرم مختلف زیر رو داریم 👇

🖌فرم اول

اگه could در جمله مستقیم به منظور دعوت ازکسی بکار بره ،در غیرمستقیم تبدیل میشه به ask یا invite مثال 👇

مستقیم
He said to her,”could you come to dinner tonight?”

درغیرمستقیم تبدیل میشه به
He asked her to come to dinner that night.

یا

He invited her to dinner that night.

🖌فرم دوم

چنانچه could درجمله مسنقبم به معنای اجازه ویا قدرت و توانایی باشه در انصورت درغیرمستقیم تغییری نمی کنه

مثال 👇

مستقیم
“Could I use your telephone?”,he said.

در غیر مستقیم
He asked if he could use his telephone.

مثال 👇

مستقیم
I said,”could you walk on your hand?”

غیرمستقیم
I asked if he could walk on his hands

☣️نکته مهم

کلمات
Might
Used to
Ought to
Should
Would
Would rather
Had better

در جملات غیرمستقیم عوض نمی شن .

مثال 👇

مستقیم
He said,” I might bring your book.”

غیرمستقیم
He said that he might bring my book.

مثال 👇

مستقیم
He said,”I would help him if I could .”

غیرمستقیم
He said that he would help him if he could.

 

☢️تبدیل برخی اصطلاحات فعلی به غیر مستقیم

1⃣
مستقیم
He said,”hello.”

غیرمستقیم
He greeted.

2⃣
مستقیم
He said,”thank you.”

غیرمستقیم
He thanked me.

3⃣
مستقیم
He said,”curse this wind.”

غیرمستقیم
He cursed the wind.

4⃣
مستقیم
He said,”good morning.”

غیر مستقیم
He wished me a good morning.

 

☢️ تبدیل برخی اصطلاحات فعلی به غیر مستقیم

5⃣
مستقیم
He said,”Liar!”

غیرمستقیم
He called me a liar.

6⃣
مستقیم
He said,”Damn!”

غیرمستقیم
He swore.

7⃣
مستقیم
The teacher said to us,”Farewell!”

غیر مستقیم
The teacher told us farewell.

☢️ تبدیل “yes” و “no” در غیرمستقیم

کلمات yes و no درجملات غیرمستقیم تبدیل به فاعل و فعل کمکی زمان جمله میشن

مثال 👇

مستقیم
He said,”can you come?”and I said,”yes.”

غیرمستقیم
He asked if I could go and I said I could.

مثال 👇

مستقیم
He said,”Do you like music?”and I said,”No.”

غیرمستقیم
He asked if liked music and I said I did not.

 

☢️نقل قول غیرمستقیم دوجمله ای (جمله
مرکب) Mixed Types

برای تبدیل دو جمله مستقیم که جمله دوم آن سوالی باشد بوسیله حرف ربط and به یک جمله مرکب غیرمستقیم می کنیم :

مستقیم
He said,”I don’t know the way.Do you?”
او گفت من راه را نمی دونم ایا شما می دانید؟

غیرمستقیم
He said that he didn’t know the way and asked me if I did

 

☢️کلمه Let در نقل قول غیر مستقیم

در سه حالت هست و اونا رو بررسی می کنیم

🖌حالت اول

چون این فعل اکثرا نشان دهنده پیشنهاد است لذا در نقل قول غیرمستقیم بجای آن بایستی از فعل suggest و سپس اسم مصدر geround استفاده کرد.

مثال 👇

مستقیم
He said,”Let us sit here.”

غیر مستقیم
He suggested sitting there.
یا
He suggested that we should sit there.

هر دو درستند.

🔳نکته

چنانچه جمله منفی باشه بهمین طریق تبدیل میشه به غیرمستقیم

مثال 👇

مستقیم
He said,”Let’s not sit here.”

غیرمستقیم
He suggested not sitting there.

 

☢️کلمه Let درنقل قول غیرمستقیم

🖌 حالت دوم

چنانچه Let به معنی اجازه دادن رادر برداشته باشد مانند یک جمله امری در غیرمستقیم تبدیل به مصدر می شود.

مثال 👇

مستقیم
“Let him come with us,mother.”

غیرمستقیم
I asked my mother to let him come with us.

 

☢️کلمه Let درنقل قول غیر مستقیم

🖌 حالت سوم

گاهی اوقات Let معنای دستور یا نصیحت رو می ده،در اینحالت می بایستی هنگام تبدیل به یک جمله غیرمستقیم از that وفعل کمکی should ویا to be to استفاده کرد.

مثال 👇

مستقیم
“Let no one speak to this girl.”said the headmaster

غیرمستقیم
The headmaster said that no one should speak to that girl.

یا

The headmaster said that no one was to speak to that girl.

 

☢️پاسخ تاخیر یا Late Response در
جملات غیرمستقیم

زمانی که در مکالمه ،گوینده به مطلبی اشاره میکنه و پس از اینکه چند جمله ردو بدل شد ناگهان شنونده مطلب موردنظررو فراموش میکنه ودرباره همان مطلب گوینده سوال میکنه
در اینحالت ازکلمات استفهامی وفعل کمکی زمان کمکی زمان مربوط به جمله و say استفاده میشه .

مثال 👇

Ali said,”I am supposed to go again on friday.”

علی گفت قراراست روزجمعه دوباره بروم.

بعدازمدتی دوست علی فراموش میکنه که علی چه موقع قراره دوباره بره و این سوال رو مطرح میکنه.

مستقیم
“When were you supposed to go again?”

غیرمستقیم
When did you say you were supposed to go again?

گفتید که چه موقع قراره دوباره بروید؟

مثال 👇

Ali said,”His name is Robert.”

دوستش سوال میکنه

مستقیم
“What was his name?”

غیرمستقیم
What did you say his name was?

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.