5
(1)

کاملترین قواعد جمع بستن اسامی در انگلیسی

الف. اسامی مفرد=singular

مثال
One dog

ب.اسامی جمع =plural

مثال
Two dogs

اما قواعد جمع بستن چیست انرا در 15 مورد بیان می کنیم:


1.افزودن s به اخر اسم مفرد

Books


2.اگر آخر اسم مفرد s.sh.ch.x.z باشد درجمع es می گیرد

Churches.dishes.buses.boxes


3.اگر اسم مفرد به یکی از حروف t.p.k.f ختم شودs علامت جمع س تلفظ می شود

Cats.taps.books.cups.roofs

ولی اگر اسم مفرد به یکی از حروف انگلیسی به غیر از حروف فوق ختم شود ز تلفظ می شود

Songs.boys.cars.girls


4.اگر اسمی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد y تبدیل به ies می شود

مثال
Duty …..duties
Baby…..babies
Country…countries
Study…studies

اما اگر قبل از y یک حرف باصداباشد y تغییری نمی کندو فقط s اضافه می شود.

مثال
Key ……keys
Boy……boys


5.اگر اسم مفرد به o خنم شود وقبل از o یک حدف بی صدا باشد هنگام جمع بستن es می گیرد .

مثال
Potato……potatoes
Tomato….tomatoes
Negro…..Negroes

🔴لغات زیر از قاعده فوق مستثنی هستند ودفقط s می کیرند.

Piano……pianos
Solo…….solos    تکنواز
Photo……photos
Silo………silos     سیلو
Dynamo…dynamos

🔴جمع بستن برخی با حالن فوق هم با s درسته هم با es

Volcano / volcanos / volcanoes
Motto / mottos/ mottoes
Mosquito/ mosquitos / mosquitoes

🔴اگر اسمی به o ختم شود و قبل از ان یک حرف باصدا باشد فقط s می گیرد:

مثال
Zoo….zoos
Radio..radios
Cuckoo…cuckoos فاخته
Portfolio….portfolios


6.اگر اسمی به F ختم شود تبدیل به ves می شود

مثال
Thief……thieves
Leaf……leaves برگها
Calf……calves گوساله ها

🔴توجه کنید لغات زیر از این قاعده مستثنی هستند

Handkerchief…handkerchiefs
Roof……roofs
Proof…..proofs
Chief…..chiefs رئیسها
Gulf…….gulfs خلیج ها
Cliff…..cliffs
Grief….griefs غم و غصه ها
Hoof….hoofs سم ها
Plaintiff…..plaintiffs مدعیان
Reef… reefs صخره ها
Serf…..serfs غلامان


7. اگر اسمی به fe ختم شود در جمع تبدیل به vesمی شود

مثال
Wife…….wives
Life……..lives
Knife……knives

🔴سه اسم زیر از قاعده فوق مستثنی هستند:

Safe………..safes
Strife………strifes نزاع ها
Fife………..fifes فلوت ها


8. در زیان انگلیسی 11 اسم بی قاعده وجود دارند که با تغییر حروف با صدایشان تبدیل به جمع می گردند که عبارتند از

Man…………men
Woman…..women
Mouse……mice موشها
Louse ……lice شپش ها
Tooth…….teeth
Foot……..feet
Goose……geese غازهای نر
Crisis……crises بحرانها
Basis……bases پایه و اساسها
Dormouse…dormice نوعی موش
Footman….footmen فراشها

🔴 توجه کنید اسامی زیر بی قاعده اند

Ox……oxen گاوهای نر
Child..children
Brother..brethren برادران دینی


9. برخی صفت ها با اضافه کردن حرف تعیین معین the تبدیل به جمع می شوند

Rich=ثروتمند
The rich=ثروتمندان

Poor=فقیر
The poor=فقرا

Young=جوان
The young=جوانان

Dead=مرده
The dead=مردگان

Heathen=کافر
The heathen=کافران


10. اسامی زیر در جمع و مفرد یکسان هستند.

Fish
Deer گوزن .گوزن ها
Craft کرجی.کزجی ها
Swine نوعی خوک
Sheep گوسفند.گوسفندها
Salmon ماهی آزاد


11.برای جمع بستن اسامی مرکب s را به آخر کلمه دوم اضافه می کنیم.

Step-son……step-sons ناپسری
Step-father..ster-fathersناپدری
Step-mother-step-mothers
Shoe-maker…..show-makers


12. در چهار اسم مرکب زیر هر دو اسم جمع بسته می شوند.

Woman-servant…women-servants کلفت

Man-servant….Men-servants نوکر

Woman teacher..women teachers معلم زن

Lords justice…Lords justices  قاضی بلند پایه


13. چنانچه اسم مرکب دارای حرف اضافه باشدs جمع فقط به آخر اسم اول اضافه می شود.

Mother-in-law مادرزن
Mothers-in-law

Father-in-law پدرزن
Fathers-in-law

Son-in-law داماد
Sons-in-law

Daughter-in-law عروس
Daughters-in-law

Looker-on تماشاچی
Lookers-on

Passer-by عابر
Passers-by

Hanger-on انگل
Hangers-on


14. کلمات زیر مفرد هستند و با فعل مفرد بکار می روند و هرگز s نمی گیرند

Furniture
Mathematics
News خبر و اخبار
Luggage
Information
Knowledge علم و دانش
Traffic
Clothing پوشاک
Shouting فریاد
Advice پند
Baggage
Machinery ماشین آلات
Flying پرواز
Homework, work کار.تکلیف
Behaviour رفتار
Thunder رعد

مثال

The news is good today.

🔴توجه: کلمه work فقط در یک مورد s می گیرد و ان زمانی است که در معنای آثار یک نویسنده یا هنرمند باشد :

.There are the works of sadi
.There are sadi ‘s works

🔴توجه: لغت thunder چنانچه در معنای تهدید و سرزنش با لحن آمرانه باشد s میگیرد.


15. کلمه water چنانچه به معنی آب و غیرقابل شمارش باشد جمع بسته نمی شود،در حالیکه اگر بمعنی جوی و جویبار باشد قابل شمارش است و در جمع آن s اضافه میگردد.


16.کلمه iron دارای دو معنی می باشد چنانچه در معنی آهن بکار رود جمع بسته نمی شود ولی چنانچه در معنای اطو باشد قابل شمارش است و s می گیرد.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.