0
(0)

ضمایر نامعین در انگلیسی (indefinite pronouns)ضمایری هستند که به یک یا چند شی/ شخص / مکان اشاره میکنند و دلیل نامگذاری به این اسم هم در این هستش که دقیقا نشون نمیدن چه چیزی؟ چه کسی ؟ یا چه مکانی؟  رو بهش اشاره دارند در کل به یک چیز مبهم اشاره دارند گاهی اوقات به صورت مفرد به کار میروند مانند :

anybody, anyone, anything
everybody, everyone, everything
nobody, no one, nothing
somebody, someone, something
another
each
either
much
neither
one
other

به مثالهای زیر توجه کنید :

.Anyone can play the game as long as they (plural) follow the rules

.At the Thanksgiving dinner, each brought a plated dish to make the meal complete

.Everyone knows it is impolite to point at someone

?Does anybody have a clue where the dog went

.Everyone had a great time at the Christmas party

.No one came forward to admit the crime, so the whole class was punished

.Although it could have happened to anyone, it happened to me

.Marie told nobody the secrets that went on at her house

و گاهی به صورت جمع مورد استفاده قرار میگیرند مانند :

both
few
many
others
several

.Some just don’t know when to quit while they are ahead

.Mary wanted some, but I do not have any

.All are welcome to come to the birthday party tonight

.Some will do anything to gain the attention of others

.All were late to the party

گاهی هم میتوانند هم جمع باشند و هم مفرد مانند:

all
any
more
most
none
some

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.