0
(0)

ضمایر موصولی (relative pronouns)


ضمایری هستند که یک جمله مستقل را تعریف میکنند، ضمایر موصولی چند نوع هستند :

(Who: Refers to a person (as the verb’s subject
who به شخص اشاره دارد به عنوان فاعل یک فعل

(Whom: Refers to a person (as the verb’s object
whom به شخص اشاره دارد به عنوان مفعول یک فعل

Which: Refers to an animal or thing
which به حیوان یا اشیا اشاره میکند.

What: Refers to a nonliving thing
what به موجود غیر زنده اشاره دارد

That: Refers to a person, animal, or thing
that به شخص ، حیوان یا شی اشاره دارد

به مثالهای زیر توجه کنید :

.The woman who came to the door left flowers for you

.I am not sure whom this book belongs to

.Interpretative dance, which I find a bit disconcerting, is all the rage

?Is this what you were talking about

.She finally visited the coffee shop that had such great reviews

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.