5
(1)

 ضمایر ملکی (possessive pronouns)  زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم مالکیت شخصی یا چیزی را به شخص یا چیزی دیگر نشان دهیم بسته به جایگاه از این ضمایر ما در شرایط زیر استفاده میکنیم :

 (  number: singular (eg: mine) or plural (eg: ours

(person: 1st person (eg: mine), 2nd person (eg: yours) or 3rd person (eg: his

(gender: male (his), female (hers


ضمایر ملکی به شرح زیر هستند :

mine yours hers his yours theirs ours

برای شفاف تر شدن موضوع به مثالهای زیر توجه کنید :

(I like your flowers. Do you like mine? (object = my flowers

(I looked everywhere for your key. I found John’s key but I couldn’t find yours. (object = your key

(My flowers are dying. Yours are lovely. (subject = Your flowers

(All the essays were good but his was the best. (subject = his essay

(John found his passport but Mary couldn’t find hers. (object = her passport

(John found his clothes but Mary couldn’t find hers. (object = her clothes

(Here is your car. Ours is over there, where we left it. (subject = Our car

(Your photos are good. Ours are terrible. (subject = Our photos

(Each couple’s books are colour-coded. Yours are red. (subject = Your books

(I don’t like this family’s garden but I like yours. (object = your garden

(These aren’t John and Mary’s children. Theirs have black hair. (subject = Their children

(John and Mary don’t like your car. Do you like theirs? (object = their car

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.