0
(0)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

به عنوان فاعل جمله یا متمم فاعلی subject complement در افعال ربطی به کار میرود. ضمایر فاعلی می توانند مفرد singular یا جمع  plural باشند و می توانند مردانه masculine  ، زنانه feminine  یا خنثی neutral  باشند. ضمیر فاعلی مذکر یا مونث هنگام شناخته شدن جنسیت استفاده می شود. هنگام اشاره به یک شیء بی جان ، از شکل خنثی جنسیتی “it” استفاده می شود. ضمیر فاعلی “it” را می توان برای اشاره به حیوانات جنس نامشخص استفاده کرد ، همچنین ضمیر فاعلd it  برای توصیف کودکی که هنوز جنسیتش معلوم نیست استفاده میشود “it” همچنین برای صحبت در مورد آب و هوا ، دما یا زمان استفاده می شود. ضمایر فاعلی به شرح زیر میباشند :
I /You /He /She /It /We /They

مثالهای بیشتری رو ارائه میکنیم که با یادگیری آنها میتوانید به ضمایر فاعلی در انگلیسی مسلط شوید :


.I wanted to go to the party. He wanted to stay at home

.The puppies are cute, but sometimes they act crazy

.You can go to the game, as long as you finish the dishes

.It just isn’t possible

?Will they be leaving for Spain this summer

!I love that dress

.She and Janette went to the party last night

.We left early to avoid traffic

.He is the fastest runner on the team

.George’s daughter really enjoys playing video games. She spends countless hours glued to his Xbox

.The balloon floated into a tree, where it popped loudly

.We are finished with those examples

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.