0
(0)

ضمایر انعکاسی (reflexive pronouns)زمانی که فاعل و مفعول یکی هستند از این ضمایر به صورت مستقیم استفاده می کنیم  شامل 8 مورد می باشند
myself/yourself/himself/herself/ itself/ourselves/yourselves/themselves

به دو مثال زیر توجه کنید :

.I am teaching myself to play the piano
دارم با خودم کار میکنم پیانو یاد بگیرم.

.Be careful with that knife. You might cut yourself
مراقب چاقو باش ممکنه دستتو (دست خودتو) ببری.

 

با بیشتر افعال متعدی میتوانیم ضمایر انعکاسی را استفاده کنیم رایج ترین انها ذکر میشود :

amuse
blame
cut
dry enjoy
help
hurt
introduce kill
prepare
satisfy
teach

گاهی اوقات ضمایر انعکاسی برای تاکید بکار می رود که در این کاربرد به آنها intensive or emphatic pronouns   گفته می شود. علاوه بر این در این کاربرد حذف این ضمایر انعکاسی معنی جمله را تغییر نمی دهد. به چند مثال توجه کنید:

.Brian sent the letter himself

برایان خودش نامه را فرستاد.

!The author signed the book for me herself

نویسنده خودش کتاب را برای من امضا کرد!

مثالهای بیشتر برای intensive pronouns

.I made it myself. OR I myself made it
?Have you yourself seen it? OR Have you seen it yourself
.The President himself promised to stop the war
.She spoke to me herself. OR She herself spoke to me
.The exam itself wasn’t difficult, but the exam room was horrible
.Never mind. We’ll do it ourselves
.You yourselves asked us to do it

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.