0
(0)

صفات نامعین (Indefinite Adjectives)

این صفات قبل از اسم می آیند وبه تعداد و مقدار نا معینی اشاره دارند.

به معنی و کاربرد آن ها و اسم قابل شمارش یا غیر قابل شمارشی که بعد از آن ها می آید حسابی دقت کنید :

many + اسم قابل شمارش جمع (زیاد)

…Many boys/pencils/children/women

A lot of (lots of) + جمع اسم قابل شمارش (تعداد زیادی)

…A lot of (lots of) boys/towns/men

A few+اسم قابل شمارش جمع ) (کمی، تعداد کمی

…A few tablets/ questions/people/weeks

Some+اسم قابل شمارش جمع (تعدادی،بعضی،کمی)

…Some booklets/pens/women/men

مثال:

?How many books did you read in summer

چند تا کتاب در تابستان خواندید؟

.small children should drink a lot of milk

بچه های کوچک باید شیر زیادی بنوشند.

.I saw a lot of children at school

من بچه های زیادی در مدرسه دیدم.

.Some students need more practice

بعضی دانش آموزان به تمرین بیشتری نیاز دارند.

.There are a few women in the park

تعدادی زن در پارک هستند.

وHow much نکته: برای سؤال پرسیدن دربارۀ مقدار و قیمت از
استفاده می کنیم:how manyتعداد از

?How much does it cost

قیمت آن چه قدر است؟

?How much is it

قیمت آن چه قدر است؟

?How many books do you need

? چند تا کتاب نیاز دارید؟

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.