0
(0)

صفات شمارشی (quantitative adjectives)


صفاتی هستن که  مقدار یا تعداد اسمی را که به دنبالشان به کار برده می‌شود  بیان می‌دارند (به صفات کمی هم معروف هستند.) مهمترین آن ها عبارت اند از :

No هیچ

All همه

Some بعضی

Whole تمام

little کم

much بسیار

any هیچ

half نصف

:برای درک بهتر به مثالهای زیر توجه کنید

He has 40 horses.
I have been standing here for three hours.
Four girls were expelled from the school.
The first boy failed in the last exam.
Not a single boy is in the classroom.
The Second World War still haunts some people.
There are 50 boys and 26 girls on this tour.
The forest has 2120 animals.
The fourth boy became first in the final exam.
He is doing it for 66th times now.
He ate half of my burger.
Albert roasted some chicken for his teammates.
Ron has many pens in his large bag.
John completed the whole task.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 0 / 5. Vote count: 0

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.