5
(1)

زمان حال کامل یا ماضی نقلی

⭕️ Form=فاعل+ have/has+اسم مفعول

موارد کاربرد زمان حال کامل

1- توصیف کننده عملی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه یافته است.

.He has lived here for 2 years ▶️
او برای مدت دوسال اینجا زندگی کرده هنوز هم زندگی می کند.

.I have taught English for 7 years ▶️
من برای 7 سال انگلیسی تدریس کردم و هنوز میدم

⚠️ نکته 1: در گذشته ساده 👈من برای 7 سال انگلیسی تدریس کردم ولی فعلا دیگر تدریس نمی کنم:

.I taught English for 7 years ▶️


2.اگر عملی در گذشته نامعلوم چندین بار تکرار شود این زمان بکار می رود.

قیدهای زیر معمولا در آخرجمله حال کامل هستند:

Once  یکبار
Twice  دوبار
Thrice=three times  سه بار
Many times  چندین بار
Several times  چندین بار
Again and again  بارها
Over and over  بارها

.I have seen this film 3 times▶️
3 بار این فیلم رو دیده ام.

.I have been to England many times▶️
بارها انگلیس بوده ام.

.He has spoken to me several times▶️
بارها با من صحبت کرده.


3.این زمان توصیف کننده فعلی است که در گذشته نامعلوم اتفاق افتاده اما اثرش در زمان حال مشهود است.

.Somebody has broken the glass ▶️
یکی لیوان رو شکسته.


4.زمان حال کامل توصیف کننده عملی است که دریک گذشته نامعلوم بوقوع پیوسته باشد پس با حال کامل از قید زمان معین مانند yesterday / last night / last week استفاده نمی شود،مگر انکه با since یا for بکار رود .

▶️ I have not spoken to him since last night.
.از دیشب باهاش حرف نزده ام

▶️ I have seen you before.
.تو رو قبلا دیده ام

▶️ I have not seen him for 10 days.
.ده ساله ندیدمش

▶️ I have not seen him since 10 days ago.
.از ده روز پیش ندیدمش

▶️ I have not seen him since October.
.از ماه اکتبر ندیدمش

⚠️ نکته 2: بعد از since یک مبدا زمان مانند last week و… بکار می رود  بعد از for طول زمان مثل ten days بکار می رود.
⚠️ نکته 3: در یک حالت خاص پس از since طول زمان بکار می رود 👇

⭕️ Since+طول زمان +ago


5.همانطور که گفتیم اگر بخواهیم زمان را قطعا ذکر کنیم جمله گذشته ساده است.

.I saw you 3 days ago ▶️
سه روز پیش دیدمت.

⚠️ نکته 4: توجه کنید با حال کامل می توان از قیدهای زیر استفاده کرد مشروط بر آنکه قیدزمان تمام نشده باشد Today.this week.this month.this year

.I have not seen him today ▶️
من اونو امروز ندیده ام یعنی امروز تموم نشده و آفتاب غروب نکرده.

اما اگه شب شده باشه حتما گذشته ساده بکار میره
.I did not see him today ▶️


6.با کلمه just به معنی درست چند لحظه قبل

⭕️ Have/has+just+اسم مفعول

▶️ He has just left the house.
.او چتد لحظه قبل منزل رو ترک کرد

▶️ I have just finished my homework.
.چتد لحظه است که تکلیفمو تمام کرده ام


7.با کلمه yet به معنی هنوز ،که جای yet در آخر جمله سوالی و منفی است .

▶️ I have not finished my lesson yet.
.هنوز درسمو تموم نکردم

⚠️ نکته 5: توجه کنید که yet را می توان پس از مستقیما پس از not نیز به کاربرد:

▶️ We have not yet heard anything about him.
.هنوز چیزی ازش نشنیدیم


8.کلمه ever و never در این ساختار  به معنی تاکنون می باشند،کلمه ever اکثرا در جملات سوالی و never در جملات منفی بکار می رود البته never جمله را منفی کرده و نیازی به استفاده ار not در جمله نیست

▶️ Have u ever seen her?

▶️  No,i have never seen her.

⚠️ نکته 6:  ever گاهی در جملات مثبت بکار می رود:

▶️ This is the most beautiful girl I have ever seen.
.این زیباترین دختری بوده که تا حالا دیدم

▶️ This is the best book that I have ever read.
.این بهترین کتابی بوده که تا الان خوانده ام


9.کلمه already در فارسی به معنی قبلا را می دهد با زمان حال کامل و گذشته کامل بعد از have و has بکار می رود معادل این کلمه را می توان لغت before دانست که محلش در اخر جملات حال کامل است.

.I have already shut the window ▶️
.I have shut the window before ▶️
من قبلا پنجره رو بسته ام .

.He has already written to his father ▶️
He has written to his father before ▶️
اوقبلا برای پدرش نامه نوشته است.

⚠️ نکته 7:  توجه کلمه already به معنی تاکنون نیز بکار برده می شود:

▶️ He has already visited many countries.
.تاکنون بسیاری از بسیاری از کشورها دیدن کرده ست


10. کلمه so far = up to now این کلمات در آخر زمان حال کامل بکار می رود و بمعنی تاکنون در فارسی است

▶️ I have not been very successful so far.
.تا کنون خیلی موفق نبوده ام


11.کلمات recently =lately

این دو کلمه بمعنی اخیرا درجملات زمان حال کامل در اخر جمله بکار می روند:

?Have you written to him lately ▶️
اخیرا براش نامه نوشتی؟


12. توجه شود اگر در جملات زمان حال کامل از کلمه سوالی how long به معنی چه مدتی استفاده گردد در جواب باید از for استفاده کرد. اما اگر کلمه سوالی since when باشد باید حتما در پاسخ از since استفاده کرد:

▶️ How long have u been in USA?
▶️ I have been USA for 10 years.

▶️ Since when have u been in USA?
▶️ I have been in USA since 2012


13.در مورد استعمال حرف اضافه to پس از been و gone دقت کنید:

.I has gone to London ▶️
او به لندن رفته است یعنی در حال حاضر در لندن است.

.He has been to London=he has gone to London and come back ▶️
او به لندن رفته است و اکنون برگشته است.


14.در جملات زمان حال کامل اگر قرارباشد پس از since جمله ای بکار رود آن جمله فقط می تواند زمان گذشته ساده باشد اما اگر حالت Gerund باشد فعل ing بکار میره

▶️ I have not seen him since he came to Tehran.
.از وقتی اومد تهران ندیدمش

▶️ Since coming to Tehran,he has worked as a clerk.
.از وقتی تهران اومد به عنوان متصدی کار میکنه


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.