5
(2)

این زمان نشان دهنده دو چیز در زمان حال است اولا عادت به انجام کاری را نشان می دهد ثانیا نشان دهنده عملی است که دائما بوقوع می پیوندد

فرمول آن 👇

Subject+adverbs of Frequency +verb +object+adverb of place+adverb of time ✅

مثال: 👇

✅ He goes to the cinema every week.
.او هر هفته به سینما میرود

✅ he doesn’t come here on Fridays.
.او جمعه ها اینجا نمی آید

✅I go to school every day.
.من هر روز به مدرسه میروم

✅They play football every evening.
.من هر عصر فوتبال بازی میکنم

✅Do they play football every evening?
آیا اونها هر عصر فوتبال بازی میکنند؟

✅She watches TV every night.
.اون هر شب تلویزیون نگاه میکند

✅Does she watch TV every night?
آیا اون هر شب تلوزیون نگاه میکند؟

✅Yes, she does. No, she doesn’t.
.اره، میکند. نه، نمیکند

✅ Do you go to your brother’s house?
به خونه برادرت میری ؟

موارد استفاده از زمان حال ساده

1. اعمال عادتی habitual action

عملی که بصورت یک عادت در آمده است:

✅ He smokes 5 cigarettes every day.
✅ I get up early every morning.

2.حقیقت کلی general truth

وقتی در مورد یک حقیقت غیرقایل تغییر صجبت می کنیم:

✅ The earths goes round sun.
✅ Snow melts in spring.

3.عناوین مطبوعات

نویسندگان مطبوعات عناوین را به زمان حال ساده بجهت مهم جلوه دادن خبر بیان می کنند:

.Italian army withdraws ✅


🔴توجه: در سوم شخص مفرد زمان حال ساده فعل s یا es می گیرد :

Go ….goes ✅
Come..comes ✅


🔴توجه: اگر فعل به y ختم شود وقبل از y یک حرف بی صدا باشد iesمی شود

✅ Try ….tries
✅ Study… .studies

ولی اگر قبل از y یک حرف باصرا باشد فقط s می گیرد:

Play …..plays ✅


🔴توجه: اگر فعل به f.k.t.p ختم شود s می گیرو و س تلفظ می شود درغیراینصورت ز تلفظ می شود:

✅ Work …..works
✅ Eat……eats
✅ Sleep…sleeps
✅ Loaf…loafs


🔴توجه: در زمان حال اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد فعل s ویا es میگیرد.بدین ترتیب که هر گاه فعل مورد نظر ما به حروف 👇
S. Sh. Ch. O. X. Z ختم شود دراين صورت براي سوم شخص مفرد به جاي s به آن حرف es اضافه مي شود و در غیر این صورت فقط s میگیرد.

✅ Ali washes
✅ Go …goes
✅ Box..boxes    مشت زدن
✅ Buzz ..buzzes    وزوز کردن
✅ Kiss….kisses
✅ Watch….watches


🔴توجه: اگر have و has فعل اصلی باشند برای سوالی ومنفی در زمان حال ساده از do و does استفاده کنید👇

✅I don’t have any money.
✅ He doesn’t have any money.
✅ Does she have a cat at home?
✅ I don’t have a job.
✅ He doesn’t have any time.


🔴توجه :تعریف قید👇

قید : قید کلمه ای است که فعل را توصیف می کند مثلا : علی سریع رفت (کلمه سریع چطوری رفتن علی را توصیف می کند که قید است.)

تعریف قید تکرار

قید های تکرار : قیدهای تکرار از آن دسته از قیودی هستند که تکرار و تداوم عملی را می رسانند.

مانند علی همیشه به مدرسه می رود.

علی معمولا به سینما می رود.

قیود تکرار در انگلیسی کدامند؟ برخی از قیود تکرار در انگلیسی عبارتند از 👇

📍always   همیشه
📍usually   معمولا
📍sometimes   گاهی اوقات
📍generally  عموما
📍never   هرگز
📍ever    هرگز
📍seldom   بندرت
📍rarely    بندرت
📍at times    گاه گاهی
📍occasionally   گاه گاهی
📍once in while   گاهگاهی

مثال :

.I often play football
من اغلب فوتبال بازی می کنم.

افعال کمکی و اصلی کدامند👇

am , is ,are . have.has.can could.will.shall.may.must،Should.ought to .might افعال کمکی و بقیه فعل ها را اصلی میگوند.

جای قیود تکرار در جمله کجاست؟👇

قیدهای تکرار در جمله قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی می آیند:

مثال:

.I usually help my father ✅

.I am often here in the morning ✅

Never جمله را منفی می کند و به not نیازی نیست.

.I am never late ✅

سوالی کردن زمان حال ساده

برای سوالی کردن زمان حال ساده از do و does استفاده میکنیم. ساختار ↓

Do/does + قسمت اول فعل + فاعل

Does  فقط برای سوم شخص مفرد میاد. (he/she/it)

Do برای (I/you/we/they) میاد..

✅مثال

✅ does he study English regularly?
آیا او به طور مرتب انگلیسی مطالعه میکنید؟

🍰نوع جمله : سوالی با does


✅ Do you work on Saturday?
آیا شما روزهای شنبه کار می کنید؟

🍰نوع جمله : سوالی با do


✅ He does not go to America.
.او به آمریکا نمی رود

🍰نوع جمله: خبری منفی با does


✅ My parents do not speak English?
.پدر و مادر من انگلیسی صحبت نمی کنند

👍نوع جمله: خبری منفی با do

🌹نکته
✅برای تاکید از do و does استفاده می شود…

✅ We do want to help you.
✅ Without a doubt Diego does work hard.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 2

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.