5
(2)

🔷زمان حال استمراری: برای بیان کاری است که همین الان دارد انجام میشود. فرم ساخت آن:

♦️Subject + am,is,are + verb + ing +…+ now


مثالها:

🔹He is going home.
.اون داره میره خونه.

🔹Is he going home?
اون داره میره خونه؟

🔹Yes, he is. No, he is not.
.اره، داره میره. نه، نمیره

🔹They are washing their car.
.اونها دارند ماشینشون رو میشورند

🔹I am doing my homework.
.من دارم تکالیفم را انجام میدهم

🔹He is watching TV.
بعنی او در همین لحظه در حال دیدن است.

کاربردهای زمان حال استمراری

1- برای بیان عملی که هم اکنون در جریان است.

She is watching the TV.
He is working at the moment.

2- برای بيان عمل يا موقعيتی که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:

I’m reading an exciting book.
He is learning Arabic.

3- برای بيان قراری تعيين شده در آينده:

I am meeting him at the park.

4- برای بيان كار يا شرايطی موقتی:

I’m living in a small flat now, but I’m trying to find a better one.

در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم، اما دارم سعی می‌کنم يک بهترش را پيدا کنم.

5. برای تغییراتی که در زمان حال روی می‌دهد:

مثال:

The population of the world is rising very fast.
Is your English getting better?

جمعیت دنیا به سرعت در حال افزایش است.
انگلیسیت داره بهتر میشه؟

نکات اضافه کردن ing به فعل

1.اگر آخر فعل e باشد پس از اضافه کردن ing حذف می شود.

مثال👇

Write…..writing
Come….coming
Take…taking

توجه کنید قاعده فوق در مورد افعالی که ee دارند صدق نمی کند.

See….seeing
Agree….agreeing

2.اگر آخرفعل حرف بی صد ا باشد وقبل ازآن یک باصدا و فشار صدا روی قسمت آخر فعل باشد حرف آخرتکرار میگردد.

مثال👇
Run…running
Shut….shutting

توجه کنید که قاعده فوق در مورد افعالی که حرف آخرشان w ,y است صدق نمی کند.

Show…..showing
Enjoy…..enjoying

3.اگر آخرفعل ie باشد انگاه آن تبدیل به y می شود.

مثال👇
Die….dying
Lie…lying

طریقه شناختن زمان حال استمراری:

اغلب با قید های زیر به کار میرود:

now , at present , at the moment , for the time being , just now, currently , this week, this period , today , temporarily .

👇مثال
You are working hard now .
I am having a Sandwich now.

همیشه پس از وجه امری حال استمراری هست اما اگر بعد از وجه امری جمله با کلمات here و there آغاز شود باید به جای حال استمراری از حال ساده استفاده کرد.

Listen
be careful

👇مثال
Look! Hassan is coming.
Listen! I am talking with you.
Be careful! I am coming.
Look ! There goes the bus.


افعالی که در زمان حال استمراری به کار نمی روند :

1 . افعالی که مربوط به حس ( sense ) ( involuntary ) ( voluntary )یعنی از روی قصد به کار روند یا نشان دهنده دوره طولانی تری باشند استمرار می شوند .پس افعالی که بیان کننده احساس هستند بصورت استمراری در زمان های استمراری بکار نمی روند که اون ها رو افعال خودکار یا automatic verbs گویند،پس افعال زیر ing نمی گیرند مشروط بر آنکه در قالب معانی زیر باشند👇

See….بنظر رسیدن ،دیدن
Understand…استنباط کردن
Notice ….توجه کردن دیدن
Have…داشتن
Possess …مالک بودن
Seem ….بنظر رسیدن
Want….خواستن
Hear….شنیدن
Recognize….تشخیص دادن
Own….مالک بودن ..داشتن
Hope…امیدواربودن
Belong to ….متعلق بودن
Consider….تصورکردن
Feel…..احساس کردن
Think….پنداشتن ..تصورکردن
Forgive…بخشیدن
Smell….بو دادن
Taste …مزه دادن
Forget…..فراموش کردن
Believe …..معتقد بودن
Remember…بخاطر آوردن
Know….دانستن
Owe …بدهکار بودن
Hate….تنفر داشتن
Observe….مشاهده کردن

👇مثال
Ali is feeling the material.
I hear voices.
I am smelling this meat.
Your soup taste great.
I feel cold air.


نکته : اگر see معنی visit یا arrange بدهد و عمل دیدار کردن با قرار قبلی باشد –ing می گیرد .

Tom is seeing the town.


نکته : اگر hear به معنی دریافت خبر یا نامه باشد یا به معنی گوش کردن به طور رسمی به چیزی باشد استمرار می شود

The court is hearing evidence.


نکته : اگر taste به معنی مزه دادن بکار برود استمرار نمی شود اما اگر در معنای چشیدن باشد باشد –ing می گیرد .

I am tasting the soup.


2 . افعالی که احساسات و هیجانات را بیان کنند . ( emotion )

desire , like , love , wish , want , hate , detest , care


3 . افعالی که مربوط به فکر ، عقیده و رفتار باشند . ( think , attitudes ,opinions )

appreciate , believe , expect , think ( feel ) , remember , recognize , forget , consider , guess , know , look like , resemble.


4 . افعالی که مالکیت را نشان دهد . ( possession ) و ( ownership )

belong to


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 2

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.