5
(1)

انواع زمان ها در انگلیسی

زمان حال

۱. زمان حال ساده
Simple present tense

▶️ she works every day.

زمان حال ساده توصیف کنندا عملی است که بصورت عادت یومیه بکار می رودو بیان کننده مطلبی است که زمان خاصی نداردو توصیف می کند عملی بطوردائم بوقوع می پیوندد.

۲.زمان حال استمراری
Present continuous tense

▶️ she is working now.

زمان حال استمراری توصیف کننده عملی است که در لحظه حال در حال انجام است.

۳.زمان حال کامل
Present perfect tense

▶️ she has worked since 2010.

.زمان حال کامل توصیف کننده عملی است که درگذشته شروع شده وتا زمان حال ادامه داشته است

۴..حال کامل استمراری
Present perfect continuous tense

▶️ she has been working since 3 o’clock.

زمان حال کامل استمراری توصیف کننده عملی است که در گذشته شروع شده وبطوراستمرار تا حال ادامه داشته وهنوزهم ادامه خواهد داشت.

وجه امری
Imperative mood

▶️ Please give me the book.

چنانچه عملی را از مخاطب بخواهیم از وجه امری استفاده می شود.

زمان گذشته

۱..گذشته ساده
Simple past tense

▶️ She worked last night.

زمان گذشته ساده توصیف کننده عملی است که در گذشته رخ داده است.

۲.زمان گذشته استمراری
Past continuous tense

▶️She was working at 10 o’clock.

زمان گذشته استمراری توصیف کننده عملی است که بطور مستمر درگذشته صورت می گرفته.

۳.ماضی بعید یا گذشته کامل
Past perfect tense

When he got there,she had left.

زمان گذشته کامل توصیف کننده عملی است که در گذشته دور وقبل از یک گذشته ساده بوقوع پیوسته است.

4.ماضی بعید استمراری یا گذشته کامل استمراری
Past perfect continuous tense

▶️ When he got home,she had been studying for 2 hours.

.زمان گذشته کامل استمراری توصیف کننده عملی است که درگذشته دور قبل از یک گذشته ساده بصورت استمرار بوقوع پیوسته باشد

زمان آینده

۱.زمان آینده ساده
Simple future tense

▶️ She will work next week.

زمان آینده ساده توصیف کننده انجام کاری در آینده است.

۲.زمان آینده استمراری
Future continuous tense

▶️ She will be working at this time next week.

زمان آینده استمراری توصیف کننده عملی است که بطور استمراردرآینده بوقوع می پیوندد.

۳.زمان آینده کامل
Future perfect tense

▶️ Till u come back,they will have built the bridge.

زمان آینده کامل توصیف کننده عملی است که دریک زمان معینی درآینده تکمیل گردد.

۴.زمان آینده کامل استمراری
Future perfect continuous

Next week I will have been living in my present house for ten years.

زمان آینده کامل استمراری توصیف کننده عملی است که ازگذشته شروع شده وبصورت مستمرتا یک لحظه معینی درزمان آینده ادامه داشته باشد.

۵.زمان آینده ساده در گذشته
Simple future tense in the past

.I said that I would write your letter ▶️

زمان آینده ساده درگذشته درواقع عملی است که درگذشته رخ داده وآن عمل نسبت به یک زمان گذشته دیگری مفهوم آینده داشته باشد

۶.زمان آینده استمراری در گذشته
Future continuous tense in the past

▶️ I said that I would not be watching TV at 10 o’clock.

زمان آینده استمراری درگذشته توصیف کننده عملی است که نسبت به زمان گذشته دیگری در آینده بطور مستمر انجام گیرد

۷.زمان آینده کامل در گذشته
Future perfect tense in the past

▶️ I said that I would have translated the letter by 8 o’clock.

.زمان آینده کامل درگذشته توصیف کننده عملی است که نسبت به یک زمان گذشته در زمان آینده کامل گرددو کلیات هر دو زمان گذشته است

۸.زمان آینده استمراری در گذشته
Future perfect continuous tense in the past

▶️ They said that the following week they would have been learning English for 6 months.

.زمان آینده کامل استمراری درگذشته توصیف کننده عملی است که از زمان گذشته شروع شده و وبطورمستمر تا زمان آینده در گذشته ادامه داشته باشد


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.