5
(1)

حرف تعریف the

1 – از the برای اشاره به کسی یا چیزی که از پیش می شناسیم و یا قبلا درباره آن حرف زده ایم استفاده می کنیم :

How are the family?

خانواده چطورند؟

.She has a car and a bike , but she uses the bike more often

او یک ماشین و یک دوچرخه دارد ، اما بیشتر از دوچرخه استفاده می کند.

– وقتی اسم به خاطر این که قبلا نامش برده شده، برای شنونده شناخته شده باشد. مثال :

.A man asked a woman the way to the museum. The woman said she didn’t know

مردی از زنی مسیر رفتن به موزه را پرسید. آن زن گفت که راه را بلد نیست.

– وقتی اسم با افزودن عباراتی یا جمله ای، معرفه و شناخته شده باشد. مثال :

The girl in blue   دختری که لباس آبی پوشیده
The boy that I met   پسری که من دیدم
The leg of the table    پایه میز

– وقتی اسم در همان محلی که گوینده و یا شنونده هستند، قرار داشته باشد یا به هر دلیل دیگری برای آنها مشخص شده باشد، مثال :

Please open the door. (لطفا در را باز کنید. (در این اتاق
I’m going to the bank. (دارم به بانک می روم. (بانک مشخصی که هر دو طرف می شناسند


2 – حرف تعریفThe را قبل از اسم هایی به کار می بریم که به آدم ها، کارها، خدمات و یا سازمان هایی اشاره می کنند که در زندگی روزمره با آن ها سر و کار داریم :

The doctor’s on his way.
.دکتر در راه است

The shops open at 9 o’clock.
.مغازه ها ساعت 9 باز می کنند

I heard it on the radio.
.این موضوع را از رادیو شنیدم


3 – برای اسم هایی که فقط یکی از آن ها در دنیا وجود دارد the به کار می بریم:

Mary was sitting in the sun.
.مری بیرون توی آفتاب نشسته بود

It’s always hard to speculate about the future.
.پیش بینی کردن آینده همیشه کار سختی است


4 – اگر بین دو اسم نشانه مالکیت of آمده باشد، قبل از اسم اول و گاهی نیز قبل از اسم دوم the به کار می بریم:

.There has been a slight increase in the consumption of meat
میزان مصرف گوشت کمی افزایش یافته است.

.The length of the swimming – pool is 50 metres
طول استخر 50 متر است.


5 – گاهی به جای ضمایر ملکی از the استفاده می کنیم، مخصوصا وقتی که بخواهیم راجع به قسمت های مختلف بدن یا اعضای خانواده کسی صحبت کنیم :

She took Gill by the hand.
.او دست جیل را گرفت

How is the father?
حال پدر (ت) چطور است؟


6 – می توانیم قبل از یک اسم مفرد شمار پذیر (The countable) به کار ببریم و آن را تبدیل به اسم عام کنیم :

After dogs, the horse has the closest relationship with man.
.بعد از سگ، اسب نزدیک ترین حیوان به انسان است


7 – می توانیم the را قبل از بعضی از صفت ها به کار ببریم و آن ها را به اسم جمع تبدیل کنیم :

The rich ثروتمندان

The blind نابینایان

The poor فقرا

the sick بیماران

Care for the elderly and the disabled!
.به یاد سالمندان و معلولان باشید


8 – The قبل از بعضی از صفت ها به کار می رود و از آن ها اسم می سازد:

.He knows he’s wishing for the impossible
او خودش می داند که در آرزوی یک امر محال است.


9 – اگر بخواهیم به یک خانواده اشاره کنیم، می توانیم صورت جمع نام خانوادگی آن ها را با the به کار ببریم:

.The Taylor’s decided that they would employ an architect to do the work
خانواده تیلور تصمیم گرفتند یک معمار استخدام کنند تا آن کار را انجام دهد.

The Smiths = خانواده اسمیت


10 – وقتی بخواهیم درباره مردم یک کشور صحبت کنیم، می توانیم صفت مربوط به آن کشور را با the به کار ببریم :

.she loves the French
او عاشق فرانسوی ها است.

.The report shows that the Swiss are among the world’s top wage earners
گزارش نشان می دهد که سوئیسی ها در زمره پر در آمدترین مردم دنیا هستند.

قبل از برخی ملیت ها می توان the آورد که در این حالت مفهوم مردم آن کشور را خواهد داشت.
مثال:

The French فرانسوی ها
The British بریتانیایی ها
The English انگلیسی ها
The Spanish اسپانیایی ها

درباره بقیه ملت ها باید در انتهای کلمه s افزود. مثال:

(the) Russians  روس ها
(the) Arabs   عرب ها
(the) Italians  ایتالیایی ها
(the) Germans  آلمانی ها


11 – جلوی نام کشورهایی که –s جمع دارند the به کار می رود :

.He is from the United States
او اهل کشور ایالات متحده ی آمریکا است.

.He is from the Netherlands
او اهل هلند است.


12 – قبل از اسم آلات موسیقی the به کار می رود :

.She was trying to teach Mary to play the guitar

او سعی می کرد به مری گیتار یاد بدهد.


13 – برای این که نشان دهیم مقدار چیزی که هست برای مقصودی که داریم کافی نیست، از the استفاده می کنیم:

I haven’t the time to talk just now.
.من الان وقت ندارم صحبت کنم

Eric didn’t even have the common sense to send for a doctor.
.اریک حتی این قدر شعور نداشت که دنبال دکتر بفرستد


14 _ قبل از بعضی عنوان ها، اسم مکان ها و برخی اسم های خاص the به کار می رود :

ملکه the Queen
رود نیل the Nile
مونالیزا (= تابلوی لبخند ژوکوند) the Mona Lisa


15 – قبل از اعداد ترتیبی مثل first ، second ، third و غیره the به کار می رود:

The meeting will take place on the fifth of May.
.جلسه پنجم ماه مه برگزار می شود

I’m planning to leave on the twentieth.
.تصمیم دارم بیستم ماه بروم


16 – قبل از اعدادی که به یک دهه خاص اشاره دارند the به کار می رود :

It’s sometimes hard to imagine how bad things were in the thirties.
.تصور این امر گاهی مشکل است که در دهه سی اوضاع چقدر بد بود


17 – قبل از صفت ها یا قید های عالی the به کار می رود:

They are the happiest people in the world.
.آن ها خوشبخت ترین مردم دنیا هستند

The girl answered the most politely.
.آن دختر به مودبانه ترین شکل پاسخ داد


18 – می توانیم the را قبل از واحد های اندازه گیری به کار ببریم ، که در این صورت the معنی (یک) می دهد:

New Japanese cars averaged 13 km to the litre in 1981.
.در سال 1981 اتومبیل های جدید ژاپنی به طور متوسط هر 13 کیلومتر یک لیتر بنزین مصرف می کردند


19 – برای این که بگوییم کسی یا چیزی که درباره اش صحبت می کنیم، شخص یا چیز مهم یا مشهوری است از the استفاده می کنیم.

در این حالت ، the با تکیه ی بیشتر و به صورت /dhii/ تلفظ می شود و در نوشتار نیز به گونه ای متمایز می گردد:

“Elizabeth Taylor was there.”
-“not the Elizabeth Taylor, surely?”

« الیزابت تیلو آنجا بود. » – « مسلما منظورت آن الیزابت تیلور (معروف) نیست؟»


20 – همراه برخی اسامی از جمله school ، college ، hospital ، prison (=jail)، church آوردن یا نیاوردن the مفاهیم متفاوتی دارد.
اگر the نیاید، آن اسم برای اشاره به کاربرد اصلی خود آمده است اما اگر the بیاید هدف و کاربرد دیگری غیر از کاربرد اصلی مورد نظر بوده است.
مقایسه کنید :

A child goes to school.
(بچه ها به مدرسه می روند.( برای اینکه درس بخوانند

Mrs. Kelly went to the school to meet her son’s teacher.
(خانم کلی به مدرسه رفت تا معلم پسرش را ببیند.(نه برای اینکه درس بخواند

Jack goes to church.
(جک به کلیسا می رود.( تا عبادت کند

Ken went to the church to repair the roof.
(کن به کلیسا رفت تا سقف را تعمیر کند.(نه اینکه عادت کند


21 – همراه sea ، seaside، mountain تقریبا همیشه the می آید. البته عبارت go to sea یا be at sea به سفرهای دریایی اشاره دارد.
همچنین The country یعنی حومه شهر، روستا. در مقابل the city (شهر).


در این مواقع از the استفاده نمی شود :

قبل از اسامی کشور ها. مثال : Iran, Italy, Mexico

قبل از اسامی شهر، استان و یا ایالت ها : Tehran, Yazd, Denver

قبل از اسامی خیابان ها : Emam Khomeini Street, Vali Asr Street

قبل از اسامی دریاچه ها و سواحل مگر اینکه گروهی از دریاچه ها مورد نظر باشد : Lake Urmia

قبل از اسامی کوه ها مگر رشته کوه ها : Damavand, Mount Everest

قبل از اسامی قاره ها : Asia, Europe, Africa

قبل از اسمی جزیره ها مگر گروهی از جزایر مورد نظر باشد : Easter Island

در این مواقع از the استفاده می شود :

قبل از اسامی رودخانه، اقیانوس و دریا ها : the Nile, the Pacific

قبل از اسامی نقاطی خاص در کره زمین : the Equator, the North Pole

قبل از اسامی مناطق جغرافیایی : the Middle East, the West

قبل از اسامی بیابان، جنگل، خلیج و شبه جزیره ها : the Persian Gulf, the Sahara, the Black Forest

اسامی که از هیچ حرف تعریفی برای بیان آنها استفاده نمی شود.

اسامی زبان ها و ملیت ها : Persian, English, Chinese مگر اینکه بخواهیم به جمعیت آنها اشاره بکنیم.

اسامی رشته های ورزشی : football, volleyball, basketball

اسامی عناوین دروس دانشگاهی : mathematics, biology, history, computer science

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.