5
(1)

زمان – time

اغلب وقوع انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد. به معنی الان یا همین الان (برای عمل یا کاری که تازه اتفاق افتاده) است.

▶️ I’ll be back in a minute – I’m just changing my shirt. (=”right now”)
(من یک دقیقه دیگر بر می گردم – در حال عوض کردن پیراهنم هستم. (همین الان

▶️ Alice has just phoned. (=”a short time ago”)
(آلیس تلفن کرد. (چند لحظه پیش

🔹اگر Just قبل از فعل اصلی جمله و به همراه کلمه about بیاد، یعنی عاملی مانع اتفاق افتادن کاری که در شرف انجام بوده، شده است.

▶️ I was just about to leave the house that you came.
.می خواستم منزل را ترک کنم که شما آمدید

▶️ I was just about to say that…
…اومدم بگم که

▶️ I just run out of gas.
.همین الان بنزینم تموم شد.

به معنی فقط – همان یا همین – only

▶️ I just want this one.
.من فقط همین رو میخوام

▶️ Just follow me and do what I do.
.فقط دنبالم بیا و هر کاری می کنم بکن

 درست، دقیقا – exactly

▶️ “What’s the time?” “It’s just four o’clock.”
“.ساعت چند است؟” “دقیقا چهار”

▶️ This is just what I looking for.
.این درست همونیه که دنبالش می گشتم

▶️ Your car is just like mine.
.ماشین شما درست شبیه ماشین منه

 تاکید کننده – Emphasizer

▶️ You’re just beautiful.
.شما واقعا زیبا هستید

 زمانها – tenses

🔹در زبان انگلیسی بریتانیایی هرگاه just انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد، معمولا از زمان حال کامل استفاده می شود.

▶️ “Where’s Eric?” “He’s just gone out.”
“.اریک کجاست؟” “او همین چند لحظه پیش رفت بیرون”

▶️ I’ve just had a call from Sarah.
.من همین چند لحظه پیش تماسی از طرف سارا داشتم

🔹ولی دقت کنید که در زبان انگلیسی آمریکایی هرگاه just انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد، معمولا از زمان گذشته استفاده می شود. مثال:

▶️ “Where’s Eric?” “He just went out.”

▶️ I just had a call from Sarah.

این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.