5
(1)

افعال از نظر نیاز داشتن به مفعول و یا نیاز نداشتن به آن، به دو بخش افعال لازم و متعدی تقسیم می‌شوند. این افعال در همه زمانها (زمان حال ساده، زمان گذشته ساده، زمان حال استمراری، آینده و …) می‌توانند به کار بروند.

افعال لازم – Intransitive Verbs

افعال لازم افعالی هستند که نیازی به مفعول ندارند و معنای جمله بدون مفعول کامل است. برای مثال در جمله “من رفتم.” معنی جمله کامل است و فعل “رفتم” نیازی به مفعول ندارد. مثال از افعال لازم در داخل جمله:

That dog jumped two times.
.آن سگ دو بار پرید

They came late.
.آنها دیر آمدند

I am swimming.
.من دارم شنا میکنم

The teacher smiled.
.معلم لبخند زد

لیست رایج ترین و پرکاربردترین افعال لازم

مهاجرت کردن(از کشور دیگر)   emigrate
آمدن   come
لبخند زدن    smile
منفجر شدن   explode
ایفای نقش کردن   act
خندیدن   laugh
گریه کردن   cry
نشستن   sit
مهاجرت کردن(به کشور دیگر)  immigrate
بلند شدن، برخاستن   rise
دروغ گفتن   lie
بهتر بودن   excel
رسیدن   arrive
پاسخ دادن   respond
ادامه دادن   continue
دویدن   run
مردن   die
سرفه کردن   cough
رفتن   go
شنا کردن   swim

افعال متعدی – Transitive Verbs

افعال متعدی افعالی هستند که حتما نیاز به مفعول مستقیم دارند تا معنای جمله کامل شود، یعنی بدون مفعول معنای جمله ناقص است. برای مثال به جمله “من خریدم.” توجه کنید. در این جمله مفعول ذکر نشده است و شنونده بعد از شنیدن جمله خواهد پرسید چه چیزی را خریدی؟ پس فعل خریدن یکی از افعال متعدی است و نیاز به مفعول دارد. این جمله را باید به این شکل نوشت: “من یک کتاب خریدم.” مثال از افعال متعدی در داخل جمله:

I sent an email to my teacher.
.من یک ایمیل به معلمم فرستادم

Please bring a cup of tea.
.لطفا یک فنجان چای بیاور

You must edit the letter.
.شما باید نامه را ویرایش کنید

لیست رایج ترین و پرکاربردترین افعال متعدی

تهیه کردن   get
آوردن   bring
شستن   wash
تنظیم کردن   set
نهایی کردن   finalize
بدهکار بودن، مالک بودن   owe
اذیت کردن   annoy
دارا بودن، حاوی بودن  contain
قرار دادن   lay
خریدن   buy
قرض دادن   lend
نشان دادن   show
پیشنهاد دادن   offer
گرفتن   take
ویرایش کردن   edit
گفتن   tell
ساختن، مجبور کردن  make
تایید کردن   verify
تلفن کردن   phone
بررسی کردن   check


☑️نکته بسیار مهم: برخی از افعال متعدی هستند که میتوانند دو مفعول بگیرند. مفعول مستقیم و غیر مستقیم. مفعول مستقیم مفعولی است که فعل جمله مستقیما روی آن انجام میشود. مفعول مستقیم مفعولی است که فعل جمله برای آن انجام میشود. وجود مفعول مستقیم برای فعل متعدی ضروری است چون معنی جمله بدون آن ناقص است اما مفعول غیر مستقیم ضروری نیست و وجود آن در جمله بستگی به موقعیت دارد و معنای جمله بدون آن کامل است. به مثال زیر دقت کنید:

I sent an email to my teacher.
.من یک ایمیل به معلمم فرستادم

☑️در این مثال فعل جمله کلمه “sent” میباشد. مفعول مستقیم آن “email” و مفعول غیر مستقیم آن “my teacher” میباشد. اگر مفعول مستقیم را حذف کنیم جمله به این صورت میباشد:

I sent an email.
(.من یک ایمیل فرستادم. (با اینکه نمیدانیم ایمیل به چه کسی فرستاده شده است اما معنی جمله کامل است

افعالی که هم لازم و هم متعدی اند

برخی از افعال در انگلیسی در دسته افعال لازم و متعدی قرار می‌گیرند و با توجه به موقعیت استفاده می‌توانند لازم یا متعدی باشند. به جملات زیر دقت کنید تا درست متوجه شوید:

We wanted him and he sang last night.
(ما از او خواستیم و او برای ما خواند. (آواز خواند

☑️در این جمله فعل sang یک فعل لازم است چون مفعول ندارد. حالا به مثال زیر توجه کنید:

.He sang national anthem at the football game
او در بازی فوتبال سرود ملی را خواند.

☑️در این جمله فعل sang یک فعل متعدی است چون national anthem مفعول آن است.
برای اینکه بفهمیم این فعل به صورت متعدی یا لازم بکار رفته است می‌توانیم این سوال را بپرسیم: “آیا او چیزی را خواند؟” اگر جواب بله باشد این فعل متعدی، و اگر جواب نه باشد این فعل لازم است. برای بقیه افعال نیز میتوان از این گونه سوالات پرسید. اگر تردید داشته باشید بهترین راه این است که در فعل را در دیکشنری چک کنید.


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 1

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.