5
(2)

📕افعال حرکتی یا action verbs افعالی هستند که صورت گرفتن عملی را نشان می دهند. مانند: دویدن، راه رفتن، نوشتن و …

👉 walk راه رفتن
👉run دویدن
👉 tiptoe روی نوک پا راه رفتن
👉crawl چهاردست و پا رفتن
👉lift بلند کردن
👉bend خم شدن
👉 dive شیرجه زدن
👉jump پریدن
👉crouch (قوزکردن(ازترس،سرما
👉squat چمباتمه زدن
👉 lean تکیه دادن
👉kneel زانو زدن
👉push هل دادن
👉 pull کشیدن


📕 افعال حالتی یا state verbs افعالی هستند که برای نشان دادن حالتی بکار می روند. مانند متنفر بودن، دوست داشتن، ترجیح دادن و

⭕️مهمترین افعال حسی  عبارتند از :

🔹appear
🔹believe
🔹belong
🔹consider
🔹consist
🔹contain
🔹cost
🔹doubt
🔹exist
🔹fit
🔹hate
🔹hear
🔹have
🔹know
🔹like
🔹love
🔹matter
🔹mean
🔹need
🔹owe
🔹own
🔹prefer
🔹remember
🔹resemble
🔹seem
🔹suppose
🔹think
🔹understand
🔹want
🔹wish

🔴 توجه : افعال حالتی معمولا بصورت استمراری (ing دار) بکار برده نمی شوند. مثال:

✅ I feel cold.
✅ I see her.
✅ David likes art and music.
✅ Phil and Julie have three children.

✅ “The new baby weighed 3 kg.”
❌ NOT: “The new baby was weighing 3 kg.”

✅ “Maria has a piano.”
❌ NOT: “Maria is having a piano.”

✅ “My father likes cream in his coffee.”
❌ NOT: “My father is liking cream in his coffee.”

✅ “Ms. Thomas owns three small dogs and a cat.”
❌ NOT: “Ms. Thomas is owning three small dogs and a cat.”

✅ “Mr. Thomas belongs to a football club.”
❌ NOT: “Mr. Thomas is belonging to a football club.”


  برخی فعلهای حالتی میتوانند به شکل زمان حال استمراری برای بیان عملهای موقتی و گذرا و یا کارهای حال حاضر استفاده شوند، با این حال برخی فعلهای حالتی در زمان حال استمراری میتوانند به جای افعال کنشی یا حرکتی با تغییر در معنا استفاده شوند نمونه مثالها:

✅ “Bernard looks healthy.” (his appearance now)
✅ “I was looking out the window at the rain.” (watching the rain)

✅ “Does Maria have a piano?” (own)
✅ “They are having lunch with their mother today.” (eating)

✅ “I don’t hear the music playing.” (hear with my ears)
✅ “Our manager will be hearing our presentation today.” (will be listening to)

✅ “Lola feels that we were rude.” (thinks)
✅ “How has your father been feeling?” (how is his health)

✅ “That perfume smells good.” (has a good scent)
✅ “The boy is smelling the flowers.” (sniffing at)

✅ “The new baby weighs 3 kg.” (her weight is 3 kg)
✅ “The woman is weighing the apples.” (measuring their weight)

✅ “They are good writers.” (it’s a fact)
✅ “Bob is being crazy.” (behaving in a crazy way)

✅ “What do you see on the wall?” (notice with your eyes)
✅ “They are seeing their cousins tomorrow.” (will visit)


این پست چقدر مفید بود؟

ستاره بدهید.

میانگین امتیازدهی 5 / 5. Vote count: 2

اولین کسی باشید که به ما امتیاز میدهد.