تفاوت بین wake و waken

999

 

تفاوت بین wake و waken

Wake  فعلی است به معنای بیدار شدن یا کسی را از خواب بیدار کردن. مخصوصا اگر با up  همراه باشد. برای مثال:

=       I woke him up at 6.00.

من او را ساعت 6 از خواب بیدار کردم.

=       I woke up 3 times in the night.

سه بار در شب از خواب بیدار شدم.

Waken  هم معنی wake است. با این تفاوت که ادبی تر می باشد و در متون ادبی و قصه ها استفاده می شود.

=       The princess did not waken for a hundred years.

پرنسس تا 100 سال از خواب بیدار نشد. ( پرنسس 100 سال در خواب فرو رفته بود.)

=       Then the prince wakened her with a kiss.

و سپس شاهزاده او را با بوسه ای از خواب بیدار کرد.