کتابخانه
مقالات
گالری

کاربرد had to

226304

 

کاربرد had to

Had to  گذشته فعل های have to  و has to  می باشد. با این تفاوت که had to  به زمان گذشته اشاره دارد و به کاری مربوط است که انجام داده نشده. به مثال های زیر دقت کنید.

=       I have to look after my grandma. She's sick.

من باید مراقب مادربزرگم باشم. او مریضه.

حالا این جمله رو به گذشته تبدیل می کنیم. ببینید چی میشه:

=       I had to look after my grandma. She was sick.

من باید از مادربزرگم مراقبت می کردم. او مریض بود.( اما مراقبت نکردم)

نکته 1: برای همه ی ضمایر از had to  استفاده می شود.

=       She/ he/ they had to clean the room.

او/ آنها باید اتاق را تمیز می کردند.

نکته 2: برای اسامی افراد هم از had to استفاده می کنیم.

=       Mohammad had to do his homework before going to school.

محمد باید قبل از رفتن به مدرسه تکالیفش رو انجام می داد.( اما انجام نداد)