نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید

1719

نکاتی که باید در مورد ساختن صفت تفضیلی و عالی بدانید

 

1-اگر صفتی به e   ختم شود در فرم تفضیلی فقط (r) و در فرم عالی (st) به آن اضافه می گردد.

مثال:

             عالی

           تفضیلی

             مطلق

 

بزرگ ترین

largest

بزرگ تر

larger

بزرگ

large

شجاع ترین

bravest

شجاع تر

braver

شجاع

brave

 

2-چنانچه صفتی به  ختم شود و قبل از y یک حرف بی صدا باشد حرف (y) در فرم تفضیلی و عالی تبدیل به (i) شده وسپس  (er) یا  (est) اضافه می گردد.مثال:

 

             عالی

          تفضیلی

            مطلق

 

خوشحال ترین

happiest

خوشحال تر

happier

خوشحال

happy

ساده ترین

easiest

ساده تر

easier

ساده

easy

خنده دار ترین

funniest

خنده دار تر

funnier

خنده دار

funny

 

3-ولی اگر صفت به y ختم شود و قبل از  y یک حرف با صدا باشد، y تغییری نمی کند.

 

             عالی

          تفضیلی

            مطلق

 

محجوب ترین

Coyest

محجوب تر

Coyer

محجوب

Coy

شوخ ترین

Gayest    

شوخ تر

Gayer

شوخ

Gay

 

4- بعضی از صفات دو سیلابی er  و  est و برخی more و  most می گیرند و اینکه کدام er و  est و کدامیک  more و most   می گیرند قاعده صد در صد دقیقی در زبان انگلیسی در دست نیست ولی نکات مهم زیر در چندین کتاب خارجی زبان مطالعه و استخراج شده از نظرتان می گذرد.

5- صفات دو سیلابی که به حروف  (y-ow-le-er-lyختم شوند از قاعده er  و    estپیروی می کنند.(البته y تبدیل به i می شود.) مثال:

 

             عالی

           تفضیلی

            مطلق

 

پاک ترین

Holiest

پاک تر

Holier

پاک

Holy

باهوش ترین

Cleverest

باهوش تر

Cleverer 

باهوش

Clever

شریف ترین

Noblest

شریف تر

Nobler

شریف

Noble

باریک ترین

Narrowest

باریک تر

Narrower

باریک

Narrow

زیبا ترین

Prettiest

زیباتر

Prettier

زیبا

Pretty

 

6-صفاتی که به (ic-ous-re-ful) ختم شوند more و  most می گیرند.

 

             عالی

           تفضیلی

            مطلق

 

مفیدترین

Most useful

مفیدتر

More useful

مفید

Useful

تاریک ترین

Most obscure

تاریک تر

More obscure

تاریک

Obscure

مشهورترین

Most famous

مشهور تر

More famous

مشهور

Famous

خنده دارترین

Most comic

خنده دار تر

More comic

خنده دار

Comic

 

7- بعضی از صفات دو سیلابی به هر دو صورتی که گفته شد تفضیلی و عالی می شوند:

 

                 عالی

              تفضیلی

          مطلق

 

زیباترین

Handsomest

زیباتر

Handsomer

زیبا

Handsome

زیباترین

Most handsome

زیباتر

More handsome

زیبا

Handsome

بی رحم ترین

Cruellest

بی رحم تر

Crueller

بی رحم

Cruel

بی رحم ترین

Most cruel

بی رحم تر

More cruel

بی رحم

Cruel

 

8- چنانچه صفتی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف با صدا قرار داشته باشد و فشار در قسمت آخر کلمه باشد حرف آخر تکرار (دوبل) می گردد. مثال:

 

           عالی

          تفضیلی

             مطلق

 

گرم ترین

Hottest

گرم تر

Hotter

گرم

Hot

چاق ترین

Fattest

چاق تر

Fatter

چاق

Fat

 

صفات زیر بی قاعده هستند و باید آنها را حفظ کنید:

 

             عالی

           تفضیلی

           مطلق

 

بهترین

The best

بهتر

Better

خوب

Good

بدترین

The worst

بدتر

Worse

بد

Bad

مریض ترین

The worst

مریض تر

Worse

مریض

ill

کمترین

The least

کمتر

Less

کم

Little

زیادترین

The most

زیادتر

More

زیاد

Much

زیادترین

The most

زیادتر

More

زیاد

Many

دورترین

The farthest

دورتر

Farther

دور

Far

بیشترین

The furthest

بیشتر

Further

زیاد

Far

 

نکته:چنانچه  old  برای انسان و اشیاء به کار رود صفت تفضیلی آن older و    oldestصفت عالی آن  است و چنانچه مختص اعضای خانواده باشد elder از   eldestو استفاده می گردد. بنابراین elder و  eldest را نمی توان برای اشیاء به کار برد و بعد از آنها باید اسم قرار گیرد.

She is older than my brother.

او از برادرم مسن تر است.

Maryam is my elder sister.

مریم خواهر بزرگتر من است.

My elder uncle has gone to mashhad.

عموی بزرگترم به مشهد رفته است.

It is the oldest house in this area.

آن قدیمی ترین خانه در این محله است.

 

نکته مهم: کلمه (خیلی) قبل از صفت تفضیلی much می باشد و هرگز از        veryاستفاده نکنید.

This room is much bigger than that one.

این اتاق از آن یکی خیلی بزرگتر است.

 

بعد از کلمه than می توان از مصدر و یا مصدر بدون to  نیز استفاده نمود.مثال:

It is better to go with someone than to go alone.

It is better to go with someone than go than.

با یکی رفتن بهتراز تنها رفتن است.

 

صفات long  (طول)  wide (عریض)  deep (عمیق) high (مرتفع،بلند)  چنانچه با واحد اندازه گیری مانند feet، meter و  inch غیره همراه باشند، همیشه بعد از واحد به کار می روند.مثال:

 

The lake is 200 feet deep.

دریاچه 200 پا عمق دارد.

The room is 10 meters long.

این اتاق 10 متر طول دارد.

The mountain is 1700 high.