شهر City

98

تصویر صوت عنوان توضیحات

city

شهر

Ambulance

آمبولانس

Art gallery sign

علامت گالری هنر

Bank

بانک

Bridge

پل

Bus

اتوبوس

Car

ماشین

Castle

قلعه - قصر

Church

کلیسا

Crosswalk

خط عابر پیاده

Factory

کارخانه

Fire truck

ماشین آتش نشانی

Garbage truck

کامیون زباله

House

خانه

Hydrant

شیر آتشنشانی

Intersection

تقاطع

Lane

خط - مسیر

library

کتابخانه

Mail carrier

پستچی

Market

فروشگاه - بازار

motorcycle

موتور سیکلت

museum

موزه

neighborhood

همسایگی - مجاورت

obelisk

ستون, شکل

road

جاده

school

مدرسه

sidewalk

پیاده رو

skyscraper

آسمان خراش

stadium

ورزشگاه

stop

توقف

store

فروشگاه

taxi

تاکسی

trafficlight

چراغ قرمز

train

قطار

truck

کامیون

van

ون

village

روستا - دهکده

wall

دیوار