علم نجوم Astronomy

33

تصویر صوت عنوان توضیحات

Aeronautics

دانش هوانوردی

Aileron

باله هواپیما

Aircraft

هواپیما

Airlock

هوابند

Altitude

ارتفاع

Asteroid

شهاب آسمانی

Astronaut

فضانورد

Astronomer

ستاره شناس

Astronomy

ستاره شناسی

Atmosphere

جو

Aviation

هواپیمایی

Biologist

زیست شناس

Boosters

بوستر

Canopy

دره عمیق و باریک

Canyon

Cargo

بار ، محموله

Chandra x-ray observatory

رصدخانه چاندرا XRAY

Circuit

جریان, گردش, روند

Climate

اقلیم

Cloud

ابر

Cockpit

اطاقک خلبان در هواپیما

Comet

ستاره دنباله دار

Continent

قاره

Dock

بارانداز

Docking port

پورت اتصال

Drag

کشیدن

Electricity

برق

Electromagnetic spectrum

طیف الکترومغناطیسی

Ellipse

بیضی

Emergency egress

خروج اضطراری

Energy

انرژی

Engineer

مهندس

Escape velocity

سرعت فرار

Exhaust

اگزوز

Experiment

آزمایش

Exploration

اکتشاف

Extravehicular mobility unit

واحد تحرک فضانورد Extravehicular

Facility

امکان

Fluid

مایع

Force

زور, نیرو, تحمیل, قوا, شدت, جبر

Galaxy

کهکشان

gauge

اندازه

Geology

زمين شناسي

Glacier

یخچال طبیعی

Glider

هواپیمای بی موتور

Glovebox

جعبه دستکش

Gravity

جاذبه زمین

Gyroscope

گردش بین, گردش نما

Habitat

زیستگاه

Hangar

پناهنگاه

hubble space telescope

تلسکوپ فضایی هابل

hypersonic

ماوراء الصوت

laboratory

آزمایشگاه

launch

راه اندازی

life support system

سیستم پشتیبانی

lift

بالابری -اسانسور

lunar eclipse

خسوف

machine

دستگاه

magnet

آهن ربا

matter

ماده

meteorite

شهاب سنگ

microgravity

جاذبه

model

مدل نمونه

module

واحد

impact crater

دهانه برخوردی

nasa

ناسا National Aeronautics and Space Administration.

neutral buoyancy

شناوری خنثی

nozzle

پوزه - دهانه

international space station

ایستگاه فضایی بین المللی

invention

اختراع

orbit

مدار

orbiter

مدارگرد

outpost

پایگاه مرزی

payload bay

خلیج بارگیری

planets

سیارات

probe

کاوشگر

propulsion

نیروی محرکه

radar

رادار

rainbow

رنگین کمان قوس و قزح

rehydrate

آب مصرفی

remote sensing

سنجش از راه دور

researcher

محقق

robot

ربات

robotic arm

بازوی روباتیک

rocket

موشک

rotate

چرخان - محوری

rover

مریخ نورد

satellite

ماهواره

season

فصل

simulator

شبیه ساز

Solar arrays

آرایه های خورشیدی

Solar eclipse

کسوف

solar flares

شعله های خورشیدی

Solar panel

صفحه خورشیدی

Solar system

منظومه شمسی

Solar

خورشیدی

Sound

صدا, صوت, درست, اوا, بانگ

Soyuz

سایوز

Space shuttle

شاتل فضایی

Space station

ایستگاه فضایی

Space

فضا

spacesuit

Spacewalk

راهپیمایی فضایی

Stage

مرحله, صحنه, طبقه, صحنه نمایش, پله, وهله

Telescope

دوربین نجومی

Test flight

پرواز آزمایشی

Thermal protection system

سیستم حفاظت حرارتی

Thrust

فشار - نیروی پرتاب

Universe

عالم - جهان

Vortex

گرداب

Wavelength

طول موج

weather

هوا

weight

وزن

wind tunnel

تونل باد

workforce

نیروی کار