آب و هوا weather

101

تصویر صوت عنوان توضیحات

autumn

پاییز

clear weather

هوای صاف و تمیز

cloud

ابر

cloudy weather

هوای ابری

cyclone

گردباد

drizzling

نم نم باران

Dust storm

طوفان گرد و غبار

ice

یخ

lightning

رعد و برق

moon

ماه

rainbow

رنگین کمان

sandstorm

طوفان شن

seismic sea wave

sky

آسمان

snow

برف

snowflake

برف ریزه

snowman

ادم برفی

spring

بهار

star

ستاره

storm

طوفان

summer

تابستان

sun

خورشید

sunrise

طلوع خورشید

thunder

رعد -تندر

tornado

گردباد

typhoon

گردباد

Weatherballoon

بالون آب و هوا شناسی

wind

باد

Windsock

بادنما

winter

زمستان