وجه معلوم و مجول Active or Passive voice

17

در زبان انگلیسی کلا دو شکل ویژه ای برای افعال به نام " وجه" وجود دارد:


  وجه معلوم =Active voice

 وجه مجهول = Passive voice

وجه مجهول (Passive voice) کلا کمتر استفاده میشه و رایج نیست، در وجه مجهول فاعل دریافت کننده ی عمل از   فعل ست مثال :

. Fish are eaten by cats

ماهی توسط گربه ها خورده می شود.


صرف فعل   Keep   دو وجه معلوم و مجهول

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه می‌دارد

is kept
   نگهداری‌ می‌شود

حال استمراری‌

is keeping
دارد نگه می‌دارد

is being kept
در حال نگهداری‌ شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداری‌ شد

گذشته استمراری‌

was keeping
داشت نگه می‌داشت

was being kept
در حال نگهداری‌ شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداری‌ شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداری‌ شده بود

آينده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداری‌ خواهد شد

شرطی‌

would keep
نگه می‌داشت

would be kept
نگهداری‌ می‌شد

شرطی‌ کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداری‌ شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداری‌ شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداری‌ شدن

وجه مصدری‌ اسم مصدر

keeping
نگهداری‌

being kept
نگهداری‌ شدننکته : مفعول در جملات معلوم میشه فاعل در جملات  مجهول ! (در این مثال fish  مفعول جمله معلوم است.) 


جمله معلوم :


    .Everybody drinks water  

 همه آب میخورند.

جمله مجهول : 

  .The water is drunk by everybody 

آب توسط همه خورده می شود.  


.This house was built by my father

 اين خانه توسط پدرم ساخته شد.


.This picture was painted by a great painter

اين نقاشی‌ توسط يک نقاش بزرگ کشيده شده .


چه زمانی از وجه مجهول استفاده میکنیم ؟

وجه مجهول زمانی استفاده می شود که تمرکز بر روی عمل انجام شده ست مهم نیست  چه کسی / چه زمانی / کجا / چگونه و چرا انجامش داده . 

مثال :  .My bike is stolen   دوچرخه م دزدیده شده (مهم نیست کی دزدیده چرا  و چه زمانی و .... دزدیده ، مهم اینه که دوچرخه م نیست دیگه !  )

بعضی مواقع کارایی جملات مجهول مودبانه تر ه و بهتره که از جملات مجهول استفاده بشه  


مثال :  .A mistake was made  یعنی اشتباهی رخ داد و ما نمیخوایم کسی رو سرزنش کنیم که تقصیر فلانی بوده و مقصر اون بوده !  ولی در جملات معلوم مستقیما میگیم مقصر تو بودی !   (.you have made a mistake)


ساختار جملات مجهول : 

(فاعل + by) … + اسم مفعول + am/is/are + مفعول

برای مجهول کردن یک جمله معلوم چه باید کرد ؟ 


.مفعول را به اول جمله و به جای فاعل قرار می دهیم-
.را  اضافه می کنیم  to be مناسب با زمان جمله فعل-
 .را اضافه می کنیم  P.P قسمت سوم فعل- 

:  چند مثال دیگر  به همراه صرف زمانها 

 •  Active: Rita writes a letter.
.ریتا نامه می نویسد 

 • Passive: A letter is written by Rita. 
.یک نامه توسط ریتا نوشته می شود

 • Active: Rita wrote a letter. 
.ریتا یک نامه نوشت

 • Passive: A letter was written by Rita.
.یک نامه توسط ریتا نوشته شد

 •  Active: Rita has written a letter.
.ریتا یک نامه نوشته است.

 • Passive: A letter has been written by Rita.
.یک نامه توسط ریتا نوشته شده است

 •  Active: Rita will write a letter.
.ریتا یک نامه خواهد نوشت 

 • Passive: A letter will be written by Rita.
.یک نامه توسط ریتا نوشته خواهد شد

 •  Active: Rita can write a letter.
.ریتا میتواند نامه بنویسد

 • Passive: A letter can be written by Rita.
.یک نامه میتواند توسط ریتا نوشته شود

 •  Active: Rita is writing a letter.
.ریتا داره نامه مینویسه

 • Passive: A letter is being written by Rita.
.یک نامه توسط ریتا داره نوشته میشه

 • Active: Rita was writing a letter.
.ریتا داشت نامه می نوشت

 •  Passive: A letter was being written by Rita.
.یک نامه در حال نوشته شدن توسط ریتا بود

 •  Active: Rita had written a letter.
.ریتا یک نامه نوشته بود

 • Passive: A letter had been written by Rita.
.یک نامه توسط ریتا نوشته شده بود

 • Active: Rita will have written a letter.
.ریتا نامه ای نوشته است

 •  Passive: A letter will have been written by Rita.
.نامه ای توسط ریتا نوشته شده است

 • Active: Rita would write a letter.
.ریتا نامه ای خواهد نوشت

 • Passive: A letter would be written by Rita.
.نامه ای توسط ریتا نوشته خواهد شد

 • Active: Rita would have written a letter.
.ریتا نامه ای نوشته است

 • Passive:  A letter would have been written by Rita.
.یک نامه توسط ریتا نوشته شده است

: نکته

  :از  این قانون مستثنی می باشد به مثالها توجه کنید let می آید و تنها فعل  to   به دنبال فعل مجهول  معمولا مصدر با 

معلوم He made us work.
او ما را وادار کرد که کار کنیم

مجهول  We were made to work.
ما وادار به کار کردن شدیم

  معلوم    we saw them go out.
.آنها را دیدیم که خارج شدند

 مجهول   They were seen to go out.
.آنها هنگام بیرون رفتن دیده شدند

   معلوم     They let us go.
آنها به ما اجازه دادند که برویم 

مجهول    We were let go.
به ما اجازه داده شد که برویم