کتابخانه
مقالات
گالری

Turning tables

0

Close enough to start a war

 

به اندازه کافی بهم نزدیک هستی که 1 جنگ رو شروع کنی.

 

All that I have is on the floor

 

همه ی چیزی که من دارم روی زمینه.

 

God only knows what we’re fighting for

 

فقط خدا میدونه که ما چرا داریم میجنگیم.

 

All that I say, you always say more

 

هر چی که من میگم  رو تو همیشه زیاد میگفتی.

 

I can’t keep up with your turning tables

 

من نمیتونم تحمل کنم که تو میز ایرو میچرخونی.

 

Under your thumb, I can’t breathe

 

من نمیتونم زیر ماشه اسلحه ات نفس بکشم.

 

So I won’t let you close enough to hurt me

 

پس من نمیذارم تو انقدر به من نزدیک بشی که بتونی به من اسیب بزنی

 

No, I won’t ask you, you to just desert me

 

نه..من نمیگم بهت..نمیگم بهت که ولم کن.

 

I can’t give you, what you think you give me

 

من نمیتونم بهت بدم اون چیزی رو که تو فک میکنی به من دادی.

 

It’s time to say goodbye to turning tables

 

وقته خداحافظیه که میز هارو بچرخونی.

 

To turning tables

 

که میز هارو بچرخونی.

 

Under haunted skies I see you, ooh

 

زیر اسمونه شلوغ میبینمت..اه..

 

Where love is lost, your ghost is found

 

جایی که عشق گم شده روح تو پیدا شده.

 

I braved a hundred storms to leave you

 

من با 100 تا توفان جنگیدم تا تونستم ترکت کنم.

 

As hard as you try, no I will never be knocked down

 

با وجود این سعی سختی که میکنی اما من هرگز تسلیم نمیشم..

 

I can’t keep up with your turning tables

 

من نمیتونم تحمل کنم که تو میز ایرو میچرخونی.

 

Under your thumb, I can’t breathe

 

من نمیتونم زیر ماشه اسلحه ات نفس بکشم.

 

So I won’t let you close enough to hurt me

 

پس من نمیذارم تو انقدر به من نزدیک بشی که بتونی به من اسیب بزنی

 

No, I won’t ask you, you to just desert me

 

نه..من نمیگم بهت..نمیگم بهت که ولم کن.

 

I can’t give you, what you think you give me

 

من نمیتونم بهت بدم اون چیزی رو که تو فک میکنی به من دادی.

 

It’s time to say goodbye to turning tables

 

وقته خداحافظیه که میز هارو بچرخونی.

 

To turning tables

 

که میز هارو بچرخونی.

 

Next time I’ll be braver

 

دفعه ی بعد من شجاع تر خواهم بود.

 

I’ll be my own savior

 

من خودم محافظ خودم خواهم بود.

 

When the thunder calls for me

 

(ادامه خط قبل)وقتی که بخاطر من اسمون رعد و برق زد.

 

Next time I’ll be braver

 

دفعه ی بعد من شجاع تر خواهم بود

 

I’ll be my own savior

 

من خودم محافظ خودم خواهم بود.

 

Standing on my own two feet

 

 روی 2تا پای خودم می ایستم.

 

I won’t let you close enough to hurt me, no

 

من نمیذارم به اندازه ای بهم نزدیک بشی که بهم صدمه بزنی

 

I won’t ask you, you to just desert me

 

ازت نمیپرسم ، تو فقط منو به بیراه میبری

 

I can’t give you, what you think you give me

 

من نمیتونم اون چیزو بهت بدم ، نظرت درباره اینکه تو مال خودتو بدی چیه ؟

 

It’s time to say goodbye to turning tables

 

الان وقتشه که به چرخش میز ها بگیم خدا حافظ

 

To turning tables

 

به چرخیدن میز ها

 

Turning tables, yeah

 

چرخش میز ها ، ارــــــه

 

Turning ohh

 

چرخش اوــــه